Bidden

Hoe kun je nou bidden wanneer je niet eens zo zeker weet of je wel gelooft dat er een God is? Is dat niet praten in de ruimte? Probeer het nu maar gewoon. De hemelse Vader zit daar met smart op te wachten. Hij wil heel graag een relatie met jou; daarvoor heeft hij je gemaakt. Wanneer je eerbiedig naar hem toe gaat en je beroept op Jezus Christus wordt je nooit weggestuurd. De bijbel zegt dat je jezelf mag wikkelen in de mantel Jezus Christus. God ziet dan niet jou met al je zonden, maar hij ziet jou gehuld in zijn geliefde Zoon. Je hoeft ook nooit alleen te bidden, ook al ben je in je uppie. Wanneer je ernstig bidt dan bidt de Heilige Geest met je mee, dus dat komt altijd over.

Romeinen 8 vers 26:
'Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren".

De Heer Jezus Christus kon natuurlijk ook wel woordloos met de Vader spreken. Om ons te helpen heeft hij ons echter verschillende voorbeelden van gebed gegeven en zelfs een soort basis gebed: het "Onze Vader":

MattŽus 6 vers 9 tot 15:
"Bid daarom als volgt:
  1. Onze Vader in de hemel.
  2. laat uw naam geheiligd worden,
  3. laat uw koninkrijk komen
  4. en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
  5. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  6. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
  7. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad."
Een gezongen bewerking van dit gebed geeft gezang 36 uit het Gereformeerd Kerkboek.
Natuurlijk mag je van alles aan je gebed toevoegen. Een vader hoort graag alles wat zijn kinderen bezig houdt en de hemelse Vader beslist ook. Je hoeft je echter niet uit te putten in breedvoerige toelichtingen of herhalingen. Vader weet namelijk al alles van je en weet ook precies wat je nodig hebt. Het gaat er dus vooral om dat je laat merken dat je alles alleen maar van je God verwacht in absoluut vertrouwen. Dat zet de satan buiten spel. Je kunt er natuurlijk geheel zeker van zijn dat God echt voor je zorgen zal. De Heer Jezus heeft erop gewezen dat wij niet bezorgd mogen zijn over voedsel, kleding etc.:

MattŽus 6 vers 31 tot 33:
"Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten" of "Wat zullen we drinken" of "Waarmee zullen we ons kleden"- dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden".

Het is goed niet alleen voor jezelf te bidden maar vooral ook voor hen die diep in de problemen zitten. Je zult ondervinden dat dan je eigen weg al direkt makkelijker wordt. Er komt dan "vanzelf" ook aandrang om anderen te helpen. Laten wij vooral ook niet vergeten te danken, b.v. voor ons bestaan, voor onze verlossing in Christus Jezus, voor de liefde die hij ons geeft en die wij anderen mogen geven, voor alles wat hij ons beschikbaar stelt en waarmee wij anderen mogen helpen, voor ons vernieuwde rentmeesterschap.

Er wordt afgesloten met het woord "amen". Daarmee spreek je uit dat je zeker weet dat God je gebed heeft gehoord en, wanneer je met je hart gebeden hebt, ook verhoord. Dat wil overigens niet zeggen dat je precies zult krijgen wat je hebt gevraagd. Wel mag je met zekerheid weten dat je leven veilig is in God's hand en dat hij met jou een weg zal gaan die je brengen zal waar hij je zo graag wil hebben: eeuwig gelukkig leven tot zijn eer.

Er zijn vele gebeden van andere christenen die troost kunnen geven wanneer je in de moeite zit b.v het engelstalige "Abide with me" STYLE="text-decoration:none">. Een nederlandse versie tref je aan als lied 392 in het "Liedboek der Kerken".