A. INLEIDING.

Vooraf wil ik er graag op wijzen dat de Bijbel ons zeker oproept de tekenen van de tijd te lezen, maar ons ook vertelt dat zelfs de Zoon niet weet wanneer het einde zal komen, alleen de Vader (Mat. 24 : 36).

Het is dus ongehoord hoogmoedig om voorspellingen te willen doen over het precieze tijdstip van de komst van het hemels koninkrijk. Christenen die dat doen zijn er oorzaak van dat mensen de ernst van de profetie kunnen ontlopen door te wijzen op het falen van deze onbevoegde voorspellingen.

Ik wil proberen wat gedachten neer te leggen over de gevaren die ons in de eindtijd bedreigen. De hoop daarbij is dat mijn nageslacht, en wellicht ook anderen, daaraan troost en kracht kunnen ontlenen.

Eigenlijk is de hele periode na de opstanding en de hemelvaart van Christus aan te duiden als eindtijd (1 Cor. 10 : 11). Wij moeten ons niet overgeven aan speculaties over de exacte datum of de volgorde van de gebeurtenissen in de slotfase. Een bepaalde toespitsing van kenmerken kan bovendien ook tijdelijk zijn. Voortdurend gebed om de wederkomst van Christus en voortdurende waakzaamheid tegen dwaalleer en menselijke filosofie zijn nodig.
Het wachten is op de oogsttijd (Matteus 13 : 24 – 30). Al Gods kinderen moeten eerst worden geboren.

Direct na de val van Adam en Eva heeft God de belofte gegeven dat er redding zal komen. De straf voor de satan was:

“Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hielen”.

Niemand zal iets van de wereldgeschiedenis kunnen begrijpen zonder dat dit in gedachte blijft. Er is een strijd gaande. De overwinning ligt in het kruis van Golgotha. De uitkomst is daarom niet ongewis. Intussen gaat de strijd van de satan en hen die hem volgen tegen de volgelingen van Christus door tot het eind der tijd. Deze strijd speelt zich niet in de eerste plaats af tussen mensen, landen, rassen, klassen of wat ook, maar in de harten van de mensen en is van geestelijke aard. Het vechten van de mens, ook van de christen, tegen zijn naaste is het gevolg van een onbekeerd hart. In de postmoderne filosofie is er geen erkenning van God de Schepper en wordt ook het bestaan van satan weggelachen. Het is dan geen wonder dat men denkt dat vrede op aarde door de mens zelf bereikt zal kunnen worden, wanneer ieder maar op houdt met het zogenaamde “vijanddenken”. De strijd die gevoerd wordt door heel de wereldgeschiedenis gaat tussen God en satan en draait om het hart van de mens. De Schepper gaat voort zich kinderen te verwerven, de satan tracht dit op allerlei wijzen te voorkomen. De vijand van alle mensen is de satan. Christus, die zijn leven voor ons heeft afgelegd, is de echte vriend van alle mensen.

In Matteus 24 spreekt Christus zelf over de eindtijd:
    4. Veel misleiding door lieden die de naam van Christus gebruiken
    6. oorlogen en oorlogsdreiging
    7. overal hongersnoden, aardbevingen
    9. onderdrukking van christenen, haat van alle volken
    11. veel valse profeten
    12. toename van wetteloosheid
    14. evangelie verkondigd voor alle volken
    15. verwoestende gruwel op de heilige plaats (zie o.a. Daniel 11)
    21. enorme verschrikkingen, verkorting noodzakelijk
    24. indrukwekkende tekenen en wonderen ter verleiding
    29. na verschrikking zon en maan verduisterd, vallende sterren
    30. teken aan de hemel dat Christus aankondigt.
    38. zoals in de dagen van Noach: eten en drinken, uithuwelijken
    42. waakzaamheid geboden.

In Marcus 13 vinden we:
    9. christenen voor gerecht om te getuigen
    11. geen zorg: de Geest zal door christenen spreken.

Lucas 12
    4. niet bang voor die het lichaam doden, maar voor de hel.
    11. geen vergeving voor lastering van de Heilige Geest

Johannes 16
    23. wie Christus haat, haat ook de Vader

2 Thes. 2 : 3b e.v.
De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.

2 Tim.3 : 1 – 2.
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoďstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Zij zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.

1 Petrus 5 : 8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.