Belijden

In onze tijd van zogenaamde tolerantie is het voor christenen heel moeilijk om een manier te vinden om hun geloof te belijden. Je mag natuurlijk best geloven hoor, maar val er een ander niet mee lastig. Het wordt als opdringerig ervaren wanneer je anderen wilt vertellen dat het leven niet zinloos is maar vol hoop. Dat er toekomst is voor ieder die weer echt mens wil worden, moet je eigenlijk niet willen doorvertellen. Dat zou de "vrijheid" van anderen belemmeren. Natuurlijk mogen de loze beloften van de commercie wel worden uitgedragen en zelfs de absurde boodschap van de atheist (alles is toevallig, doelloos en zinloos) acht men geen bedreiging voor de samenleving. Wie zou daar nu achter zitten?

Het is voor christenen verleidelijk om het geloof dan maar als uitsluitend "privť" te beschouwen en te bewaren voor de binnenkamer. Dan kun je met ieder goede maatjes proberen te blijven en wordt niet met de nek aangekeken. Het resultaat is dat anderen dan hun kans op eeuwig geluk mislopen. Dat heeft natuurlijk weinig te maken met liefde voor je medemens.

Christus, die zijn leven heeft gegeven zodat mensen weer toegang kunnen krijgen tot hun Schepper, heeft ons weinig keus gelaten:

MatteŁs 28 vers 19: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

MatteŁs 10 vers 32 tot 33: "Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel."

Christenen hebben niet de taak anderen over te halen om toch alsjeblieft ook te willen gaan geloven. Dat kan inderdaad opdringerig worden. Zij moeten echter wel getuigen van wat zij gehoord hebben. Stil op je plekje blijven zitten en je snavel dichthouden gaat dus niet. Niemand kan anderen tot geloof brengen. Alleen de Heilige Geest kan dat. Aan hem kunnen we dat ook heus wel overlaten, wanneer wij maar wel vol blijdschap hebben verteld wat het geloof betekent. Of jij je dan door de Geest wilt laten overtuigen moet je zelf beslissen. Niemand dwingt je, je kunt inderdaad gewoon nee zeggen tegen je Schepper, tegen je Verlosser en tegen je Heiligmaker.

Christenen hebben door de eeuwen heen hun geloof beleden, onder andere met de zogenaamde "Apostolische Geloofsbelijdenis" ook wel de "twaalf artikelen van het christelijk geloof" genoemd. De oudst overgeleverde versie daarvan stamt uit de tweede eeuw na Christus. De tekst is tegenwoordig wat langer. Je kunt als je wilt het ook horen zingen.


 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.
Er zijn nog meer belijdenisgeschriften. Onder "links" kun je die aanklikken als je dat wilt. Een bewijs voor het bestaan van God kun je ook daar echter niet vinden. Het mooie is dat God gewoon weer tegen ons wil spreken, zoals hij dat voor de zondeval tegen Adam en Eva deed. Voor allen die nu wel willen luisteren en willen gaan geloven, gehoorzamen en belijden is er toekomst. Maar wie geen behoefte heeft aan God, zal hem ook nooit kunnen vinden. Wanneer je echte belangstelling hebt maar barstens vol vragen zit kun je contact opnemen. Er zijn duizenden mensen beschikbaar die je zullen proberen te helpen. Daar is er dus vast wel eentje bij die jou aanspreekt. Niemand zal trouwens op alle vragen een volledig antwoord hebben. Sommige dingen in de bijbel zijn voor ons niet echt te begrijpen. Die moet je gewoon blij aanvaarden. Het zal pas echt duidelijk worden wanneer de Heer Jezus Christus terugkeert. Geloven kun je niet als een lesje leren, je moet het gewoon doen. Wat wel nu al duidelijk zal worden is dat jouw hemelse Vader echt om je geeft. Daarvoor is de Zoon van God het levende bewijs.

Wanneer mensen ja willen zeggen tegen hun God komt de tijd dat zij ook in de gemeente van Christus belijdenis willen doen van hun geloof.

Een speciale vorm van belijden is dat je van harte deelneemt aan de door Christus ingestelde sacramenten; je laat je kinderen dopen en je viert met de gemeente het heilig avondmaal.