Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 8 verzen 1 tot 13 pagina's 278 tot 294
Gebeden van de heiligen, eerste 4 bazuinen.
Oordelen ter bestraffing door natuurlijke processen.
Bij de verbreking van de eerste 6 zegels ging het nog steeds over de triomftocht van het evangelie.
Oorlogen werden door God gebruikt om ruimte te maken voor de verspreiding van het geloof.
Honger diende om tot inkeer te brengen evenals ziekte.
Algehele ondergang werd teruggehouden tot het getal van de verzegelden was veilig gesteld.
In het volgende worden de oordelen toegespitst en nader toegelicht. Behoud door inkeer is niet het hoofddoel meer.
Het hoofddoel van de eerste zes zegels was aanvaarding van het evangelie, het hoofddoel van het zevende is bestraffing
van hen die niet luisteren willen. De tijdsperiode van de zes eerste zegels en de zes eerste bazuinen is de hele wereld-
geschiedenis. Het is wel zo, dat wat zwaarder treft ook later in de geschiedenis ligt.
De vier eerste bazuinen handelen over oordelen in de natuur waardoor de mens dan getroffen wordt. Hoe erg de oordelen
ook zijn, toch blijft tweederde steeds nog genadig gespaard. Er is daar nog steeds ruimte voor berouw en bekering.
Bazuin 5 en 6 handelen over geestelijke machten die de mensen pijnigen.
Bazuin 7 tenslotte geeft het absolute einde van allen die zich bleven verzetten.
stilte van Ö. een half uur Na het voorgaande is er een pauze. Ieder kan zich concentreren op wat komt in
diepe ernst. Voor korte tijd verstomt de lofprijzing.      
de zeven engelen die voor Niet zomaar engelen. Zij staan altijd klaar voor belangrijke taken GabriŽl is er
de troon staan ťťn van (Lucas 1 vers 19).          
alle zeven een bazuin Zeven ten teken van heilige volledigheid bij het uitvoeren van het gericht. Bij de voor-
gaande gerichten waren geen bazuinen. Er werd alleen opgeroepen tot opmerkzaam-
heid voor Gods daden. Nu is er sprake van oorlogssignalen.    
kwam een andere engel Niet duidelijk is wie dit is. Statenvertaling suggereert Christus, maar die ontsluit de
zegels. Hij kan ook geenreukwerk ontvangen, want Zijn zelfofferande is het reukwerk.
(noot PH, kan hier verband gelegd worden met Romeinen 8 vers 26??).  
veel reukwerk Zelfs de gebeden van de heiligen moeten met veel reukwerk worden gereinigd willen ze
God kunnen behagen. Dit reukwerk is het verzoeningswerk van Christus.  
gouden altaar Dit beeldt het reukofferaltaar uit.          
steeg op naar God God nam de gereinigde gebeden aan vanwege het werk van Christus.  
gebeden van alle heiligen Alle aandacht is er nu voor deze rein gemaakte gebeden, daar werd op gewacht.
Het gaat om de heiligen samen in gebed: Onze Vader die in de hemelen zijt: Uw naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiedde. Gebed uit God, door God, tot
God, onophoudelijk en in diepe ernst, volle overgave en groot vertrouwen. Een gebed
dat niet op ons zelf is gericht maar op de heilige God en zijn recht.  
vulde de wierookschaal met Niet de gebeden hebben kracht, maar het altaarvuur is de reactie van God. Hij verhoort
vuur van het altaar en wierp de roep om recht. De gevolgen voor de aardebewoners zijn ontzaglijk. Het sein is
dat op de aarde gegeven voor het werk van de bazuinenegelen.      
aanstalten om te blazen De engelen bereidden zich ieder op eigen wijze voor op de gegeven taak. Er is ook
overleg, het krijgsplan wordt gemaakt. Het hele heelal is erbij betrokken.  
De plagen zijn opklimmend in ernst net als bij de plagen die Egypte te verduren kreeg.
Bazuin 1: hagel, vuur en bloed Een derde deel van de aarde brandt af.      
Bazuin 2: iets als een berg valt in zee Een derde van het leven in zee en van de schepen wordt vernietigd
Bazuin 3: er valt een grote ster op een Greydanus denkt hier aan besmettelijke ziekten. De ster zou symbolisch
derde van de rivieren en waterbronnen staan voor een groep verdervende natuurlijke processen.  
Bazuin 4: derde deel van zon, maan†† Gedeeltelijke verbreking van licht en warmte levering    
en sterren getroffen              
Greydanus wijst er uitdrukkelijk op dat wij niet te veel op de genoemde stoffelijke feiten moeten afgaan, maar vooral de
geestelijke betekenis moeten trachten te verstaan. De plagen komen alle uit de hemel op aarde en moeten dus niet
natuurwetenschappelijk verklaard worden. Zo is de zee in de Bijbel het beeld van de volken, worden grote aardse
machten voorgesteld als bergen. Vooral van betekenis is dat licht in de Bijbel aangeeft dat er recht en waarheid is, terwijl
de loop van zon en maan beelden zijn voor gerechtigheid en trouw waarop de samenleving rust.Het gedeeltelijk wegvallen
van het licht kan dus wijzen op wanorde, rechteloosheid en verwarring. De ster Alsem geeft ook vergiftiging aandoor
dwaalleer in onderwijs en opvoeding, wetenschappelijk betoog etc.
Er zijn echter zeker ook gebeurtenissen in de natuur bedoeld. Wij moeten er goed op letten dat het hier om visioenen††
gaat en niet proberen alles volledig te duiden.
adelaar die hoog in de lucht vloog Bedoeld wordt een engel die een goed overzicht had van wat komen ging.
wee, wee, wee Drievoudig om aan te geven hoe verschrikkelijk het gaat worden.  
de mensen die op de aarde leven Nu zullen zij rechtstreeks en persoonlijk getroffen worden.