De gemeenschap van de heiligen

Wanneer je voor het eerst over "de gemeenschap van de heiligen" hoort, lopen vermoedelijk de kriebels over je rug. Dat klinkt vreselijk arrogant en heel schijnheilig. Het gaat echter helemaal niet over een stel mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen. Integendeel, het zijn juist mensen die niet erg tevreden zijn over zichzelf. Zij kijken in de spiegel van de wet van God en zijn gaan beseffen dat ze juist helemaal niet deugen. Net als alle andere mensen zijn zij in de ogen van God niet acceptabel. De zondeval heeft van de mens een onmens gemaakt waar God niets van wil weten.

Maar doordat God in zijn eindeloze liefde ons de Heer Jezus Christus gezonden heeft om voor ons te lijden en te sterven is er toch weer volop hoop. Iedereen die van harte de Heer Jezus Christus wil aanvaarden wordt door zijn zoenbloed geheiligd. De verzameling van alle ware christgelovigen is dus de gemeenschap van de heiligen.

Nu kun je natuurlijk niet zeggen: o.k. ik ben in Christus geheiligd, dus klaar is kees. Uit dankbaarheid zul je gaan knokken tegen al je zonden en gebreken; je gaat er naar streven om heilig voor God te leven. Heilig wil eigenlijk zeggen gericht op God, op de dienst aan God, niet langer dienst aan jezelf. Je kunt niet jezelf heilig maken. Wanneer je naar Christus vlucht wordt je door God apart gezet, je wordt n gemaakt met Christus en in hem met God. De band die er was bij de schepping tussen God en mens wordt geheel hersteld. De oude mens moet dan nog wel hoe langer hoe meer afsterven en de nieuwe moet worden geboren, moet uitgroeien en moet volmaakt worden. Dat volmaakt worden gebeurt pas na de wederkomst van Christus. Dan word je opnieuw geschapen naar het voorbeeld van Christus, krijg je een nieuwe naam, word door God geadopteerd als volwaardig kind en krijgt van hem ook prachtige nieuwe taken.

Intussen is die gemeenschap van (toekomstige) heiligen wel heel waardevol. Juist omdat daar niet ieder voor zichzelf aan het vechten is, is er inderdaad sprake van een gemeenschap. Zij komen iedere zondag samen om God te eren, vieren samen het Heilig Avondmaal en belijden samen dat zij al hun heil alleen in Jezus Christus hebben. Wanneer zij het Woord wat hen iedere zondag wordt voorgehouden gehoorzaam aanvaarden, ontvangen zij ook telkens opnieuw de volle zegen van God.

Ieder heeft ook verantwoordelijkheid voor alle anderen. Zij moeten elkaar in alles helpen. Er samen voor waken dat niemand het spoor kwijt raakt. Elkaar opvangen en troosten wanneer er moeilijkheden zijn. Ook moeten zij altijd weer samen proberen het evangelie uit te stallen voor hen die het nog niet kennen. Dat is vreselijk moeilijk in onze tijd, omdat velen menen te weten wat christendom is en er absoluut geen behoefte aan hebben. Zulke vooroordelen kunnen je tegenhouden, zodat je niet de weg tot je Schepper zult vinden. Laat je nooit door het gedrag van christenen afschrikken om zelf christen te worden. Nogmaals: christenen zijn geen heilige boontjes, ze doen van alles fout. Wanneer je denkt dat een christen verkeerd gedrag vertoont spreek hem of haar daar dan gewoon op aan. Als het goed is zal daar zeker naar geluisterd worden. Waar het echt om gaat is dat Christus alles wel goed heeft gedaan, hij heeft de wil van Vader gedaan tot in het diepst van de hel.

Ondanks al hun zonden en gebreken worden christenen, die zich echt aan Christus toevertrouwen, kinderen van God. Sterker nog, zij zijn dat nu al. Het mooie is immers dat je als christen zalig wordt op grond van het werk van een ander, n.l. Jezus Christus. Het gaat er niet om dat je zelf nooit meer zondigt. Dat gaat op deze aarde nooit lukken. Waar het om gaat is dat een christen spijt heeft van zijn zonden, daarvoor vergeving vraagt en er echt heel intens naar verlangt de wil van God te gaan doen. De Heer Christus zal dan tegen de Vader zeggen: die hoort bij mij, ik heb voor hem betaald, het is n van hen die u mij hebt gegeven. Jij kunt ook bij Christus gaan horen. Je zult met open armen ontvangen worden, door hem en dan dus ook door zijn gemeente.