Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 21 verzen 9 tot 27 pagina's 525 tot 543
Hoofdstuk 22 verzen 1 tot 5
Het nieuw Jeruzalem.
de vrouw van het lam De gemeente van Christus uit alle eeuwen. Het aardse huwelijk is
schaduwbeeld van dit hemelse (Efeze 5 vers 32).    
bruid Kuis en rein, lieflijk, mooi, gelukkig, vol vreugde.    
stad Dit beeld geeft aan hoe geordend, groots, vast, schitterend het zal zijn.
neerdaalde, bij God vandaan Het komt niet op uit de aarde, de eeuwige oorsprong is hemels, bovenaards
God is de stedebouwer, Hij doet mensen samenleven en samenwerken.
Jeruzalem De heilige stad is het voorbeeld, niet Babylon of Rome.  
Het hemels Jeruzalem is de woonplaats van God.    
schitterde door Gods luister God zelf is de lichtbron met Christus als centrum.    
kristalheldere jaspis Edelsteenkwaliteit van dit veelkleurige meestal rode mineraal.  
grote, hoge muur Geen stenen muur. Beeld om veiligheid aan te duiden. God zelf zal een
vurige muur rond haar zijn (Zacharia 2 vers 5).    
twaalf poorten Beeld voor toegankelijkheid en levendig verkeer.    
stond een engel Niets onreins kan binnenkomen.        
twaalf stammen van IsraŽls zonen Het volk van het oude verbond.        
vanuit het oosten 3 poorten etc. Drie is het getal van de Heilige Drie-eenheid. Naar alle zijden open in heilige
volledigheid. Vier geeft de volheid van het geschapene. Drie maal vier geeft
heilige volheid van al wat is.        
twaalf apostelen van het lam De niew testamentische kerk vormt het fundament van de kerk. Het eigenlij-
ke fundament is Christus zelf, die weer in eeuwigheid door God gegenereerd
is. Het getal twaalf is symbolisch, we moeten niet gaan afvinken.  
twaalfduizend 3 x 10 x 10 x10 x 4 Symbool voor grootse volkomenheid.  
stadie Een stadie is ongeveer 3 minuten lopen. Twaalf duizend stadie is dus
ongeveer 600 uur lopen ofcirca 3000 kilometer. Het is echter allemaal
symbolisch bedoeld: veel grootser dan enig mensenwerk.  
lengte, breedte en hoogte Kubusvormig zoals het heilige der heiligen in de tabernakel, weergevende de
volle heerlijkheid van de drie-enige God. (Noot PH: de Ka'aba  
, het heiligdom van de islam is ook kubusvormig).  
stadsmuur 144 el 12 x 12 el Dit is ongeveer 72 meter. Ook dit is evenwel symbolisch bedoeld:
sterk verdedigend, maar niet inklemmend.      
muur van jaspis Kleurrijke, vooral rode, schittering van al Gods deugden.  
stad zelf was van zuiver goud, helder Kostbaar en vrij van welke smet dan ook.      
als glas              
De grondstenen van de stadsmuur Waarop de namen van de apostelen staan. Zij zijn kostelijke fundamenten.
Vergelijk ook Jesaja 54 vers 11 e.v.      
jaspis Veelkleurigheid van Gods deugden.      
lazuursteen Hemelsblauw voor de trouw van God.      
kornalijn Oranjebruin.          
smaragd Levendig groen voor fris, krachtig levend, blijdschap.    
sardonyx Rood doorschijnend, gevlamd.        
sardius Oranjebruinrood: vurig, opgewekt, bezield.      
olivijn Geelgroen schitterend.        
aquamarijn Geelgroene tot geelblauwe doorschijnend gesteente van het mineraal Beril.
topaas Kleurloos doorschijnend mineraal maar door bijmenging vrijwel altijd kleurrijk.
turkoois Helder groen.          
granaat Meestal rood.          
amethyst Violet tot paars.          
een tempel zag ik in haar niet Dat is voorbij. God de Almachtige en het Lam zijn nu rechtstreeks te
aanbidden, wonen in de gemeente.      
Gods luister en het Lam De luister is God-drie-enig, het Lam is als het ware het brandpunt waaruit de
luister het opvallendst naar buiten treedt. God laat Christus, de bruidegom
het middelpunt van de uitstraling van zijn heerlijkheid zijn.  
de volken Universeel       Hemel en aarde samen in volle
de koningen op aarde Rijkdom en cultuur zijn aanwezig heerlijkheid  
poorten nooit gesloten Het uitbundige leven gaat altijd door.      
nacht zal het er niet meer zijn Geen duisternis meer, geen rustperioden nodig.    
in het boek van het leven, het boek Alleen voor hen die daarin staan is de hemelse zaligheid.  
van het Lam              
water dat leven geeft Beeld voor het vervullen van de hunkering van de verlosten naar God.
een levensboom Zoals in het paradijs.          
brachten de volken genezing Er zal geen ziekte meer zijn noch zielesmart.    
als koningen heersen Hersteld rentmeesterschap: leiden, verzorgen, regelen, beschermen van het
geschapene. Opnieuw beelddrager van God. Dat geeft bevoegdheid en
macht om onder leiding van Christus de schepping te beheren.  
Vergelijk ook Zacharia 14 vers 6 tot 9 ,Jesaja 60 vers 16 tot 22 en EzechiŽl 47.