Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 10 verzen 1 tot 11 pagina's 314 tot 323
De geopende boekrol.
Oordelen ter bestraffing door hemelse machten.
Hoofdstuk 10 sluit af wat is voorgegaan en kondigt aan dat er opnieuw moet worden geprofeteerd.
Veel moet nog verborgen blijven, maar er wordt ook reeds aangeduid dat nu geen natuurlijke krachten of duivelse
werken op de voorgrond zullen treden maar het werken van God zelf.
machtige engel Er is kracht nodig voor wat volgt. Onduidelijk blijft wie deze engel is.  
uit de hemel neerdalen Deze engel valt niet zoals de vorige, wordt niet op aarde geworpen, maar daalt af.
een wolk omhulde hem In ieder geval een engel van de hoogste orde. De wolk is het teken van majesteit.
regenboog om zijn hoofd De trouw van God wordt daardoor ons in herinnering gebracht.    
gezicht was als de zon Bekleed met de heerlijkheid van God.        
zuilen van vuur Ter verplettering van goddeloosheid en de onbekeerden.    
kleine boekrol geopend Johannes kon er kennis van nemen.        
rechtervoet op de zee en zijn De gehele aarde is aan zijn macht onderworpen.      
linkervoet op het land                
met een luide stem Teken van kracht en overal te horen.        
zoals een leeuw brult Koninklijk en ontzagwekkend.          
en daarna De engel maakt de donderslagen los, de een na de ander.    
de zeven donderslagen Volledig en afgerond optreden van goddelijke krachten.      
stem uit de hemel Goddelijk verbod om te schrijven zoals ook in DaniŽl 8 vers 26 en 12 vers 4.  
hief zijn rechterhand op naar De engel geeft een zeer betrouwbare, heel zekere verklaring ten overstaan van God.
de hemel. Hij zwoer                
zowaar de schepper Hij zweert bij God de Almachtige, die eeuwig leeft.      
het is de hoogste tijd Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken.  
Er is inmiddels blijkbaar toch nog tijd voor bekering.      
zal God's geheim werkelijk- Het is al wel aan de profeten beloofd maar nog niet geopenbaard.    
heid worden                
haal de geopende boekrol Er wordt nu persoonlijke actie van Johannes verwacht.      
ik ging naar de engel In de geest, niet stoffelijk.          
vroeg om het boekje Durf ontleent Johannes aan zijnhemelse opdracht.      
eet het op Zie EzechiŽl 2 vers 8 en 3 vers 14 De inhoud moet tenvolle opgenomen worden.
branden in je maag De uitwerking zal pijnlijk , smartelijk en bitter zijn.      
in je mond zoet als honing Op het eerste gezicht bekoorlijk.        
Te denken valt hier aan belofte van de verlosser: heel blijmakend. Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig-
geboren zoon gegeven heeft. Maar dat gaat wel heel smartelijk door leiden en kruisdood. De belofte van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde maakt heel blij, maar daarvoor moet wel eerst de eindtijd en het oordeel komen.
toen kreeg ik te horen Wellicht spreekt de engel, maar waarschijnlijk vooral de stem uit de hemel.  
opnieuw profeteren Optreden namens de Heer.          
over talrijke landen, volken Het gaat hier niet meer over spreken tegen hen over wat in de hemel zich afspeelt,
en koningen getoond in visioenen. Nu gaat het over aanzeggen van wat er door en onder de mensen
van Godswege zal gebeuren.