Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 11 verzen 1 tot 19 pagina's 323 tot 344
Er komt nu een nieuwe reeks van profetische gezichten die ons gaan schetsen wat er voorvalt onder de mensen. De
zegeloop van het evangelie, het verzet daartegen, de noodzaak voor het komende oordeel en dat oordeel zelf.
De profetie begint opnieuw met blijdschapbrengende boodschappen: het zoete.
Het meten van de tempel. vers 1 tot 2
rietstengel als meetstok Heersersstaf en tuchtroede.          
opdracht Gegeven door Christus.          
neem de maten op Het gaat niet om het opnemen van de grootte, maar om het afpalen ten opzichte van
wat aan de verwoester wordt overgegeven.        
tempel, altaar, degeenen die Drievoudige aanduiding van wat beschermd zal worden. Verzinnebeelden hier
aanbidden Sion (tempel), de ware dienst (altaar) en hen die aanbidden in geest en in waarheid.
De geestelijke tempel van levende stenen.        
voorhof en heilige stad Het gaat niet over de tempelvoorhof en Jeruzalem, reeds verwoest in het jaar 70. Het
betreft hen die in de nabijheid van de Heer vertoeven, van hem gehoord hebben, maar in
feite zich niet aan Hem hebben gegeven en niet handelen naar zijn wil. Zij worden niet
veiliggesteld.            
42 maanden Heel erg lang. De beveiligde burcht Sion wordt langdurig belegerd. De 42 maanden
geven een uitzonderlijk lange belegering aan. De benauwing zal zeer krachtig zijn (6) en
volkomen (7). De opperste inspanning van de wereldmacht om de kerk te overwinnen.
De twee getuigen. vers 3 tot 14
profeteren In opdracht van Christus en met macht getuigen over het heil.    
1260 dagen Dit is eveneens 42 maanden, vanwege de zwaarte van de taak uitgedrukt in dagen. Het
zal gestaag, volhardend en langdurig zijn.        
in boetekleed Opwekkend tot boetedoening en bekering.        
twee getuigen Twee is het getal van de gemeenschap en van de aanvulling, het geeft ook rechtskracht.
Het gaat niet in de eerste plaats over twee personen, maar over de hele kerk.  
twee olijfbomen en twee Zie Zacharia 4 vers 2 en 3 verzen 11 tot 13. Daar zeven kandelaars, een volheid, hier
lampenstandaards geeft twee ook volheid. De olijfbomen leveren de olie om de lampen brandend te houden,
de kandelaars tonen het licht.          
vuur uit hun mond aanduiding van het oordeel dat hen zal treffen die trachten het getuigenis te doen
verstommen. Vergelijk Elia (2 Kon. 1 vers 9 tot 15). Ook meer algemeen: het evangelie
is een tweesnijdend zwaard.          
macht Het gebed van de gelovigen kan wonderen bewerken (Ex. 7 vers 20 en 12 vers 29 en 14
vers 27 tot 28), Joh. 14 vers 12 - 14, Matteus 17 vers 20 en 21 vers 21 tot 22)  
De macht wordt gegeven waar nodig voor de voortgang van het Koninkrijk.  
beest dat uit de onderaardse Het gaat hier niet om de satan zelf of een duivel, maar om menselijke macht door sata-
diepte opstijgt nische kracht aangedreven (Zie b.v. 13 vers 11 tot 12); de antichristelijke macht. Deze is
in de hele wereldgeschiedenis actief, maar zal tegen het eind zeer sterk worden.
overwinnen en doden Openlijke verkondiging van het evangelie wordt ten einde gebracht, christenen gedood.
Er zullen wel gelovigen overblijven, maar zonder invloed in de wereld  
(1 Kor. 15 vers 51-52).          
de grote stad Sodom bestaat niet meer, Egypte is een land. Het gaat over heel het rijk van de anti-
christ en wellicht speciaal over het machtscentrum. Sodom voor grootste zedenverwilde-
ring, Egypte voor onderdrukking van Gods volk.      
drie en halve dag Halve week. Het rijk vande zoon van het verderf wordt verbroken voor het de volheid van
verderf heeft bereikt.            
niet begraven De haat is zo groot dat zelfs deze laatste zorg aan christenen niet wordt  
toegestaan.            
alle lande en volken, van De hele wereldbevolking.          
elke taal en stam                
juichen Grote vreugde omdat belemmeringen voor een bandeloos leven zijn weggevallen. Er
klinkt geen oproep meer om de Schepper te eren en de Zoon te aanbidden.  
kwamen weer overeind Opstanding uit de doden van alle verzegelden.      
luide stem Christus roept hen ten leven. (1 Thes. 4 vers 16 - 17) Zij zullen samen met Christus de
wereld oordelen (1 Kor. 6 vers 2). Pas na de opstanding komt het eindgericht.
zware aardbeving Bij de opstanding van Christus beefde de aarde (Matteus 28 vers 2) en nu weer. De op-
wekking gebeurt met goddelijke kracht en majesteit.      
tiende deel van de stad slechts een klein deel.          
zevenduizend Het produkt van 7 en 1000, die beide op volheid duiden. Een menigte mensen sterven.
begon de God van de hemel Uit vrees wordt nu de God van de hemel erkend (noot PH: niet Christus aangenomen).
eer te bewijzen                
het tweede wee Na de sprinkhanen de aardbeving.        
het derde volgt binnenkort aankondiging van het einde als derde wee. Drie is ook een getal van volheid.  
De zevende bazuin. vers 15 tot 19
Voordat het eigenlijke laatste oordeel wordt beschreven volgt nu eerst opniew de lofzang in de hemel tot de Almachtige
die zijn rijk nu in volle sterkte komen laat.
zevende engel Maakt het oordeel vol.          
luide stemmen Van alle engelen, jubelzang van de hemelse heirscharen, tevens krijgszang.  
nu begint Het moment is echt aangebroken        
van zijn messias Christus kwam niet in eigen naam, Hij is van God en is God.    
24 oudsten Vertegenwoordigen de gehele gemeente van Christus. Zie hoofdstuk 4.  
grote macht Het dankend lofgebedbetreft nu speciaal de almacht van God in zijn eindgericht.
uw woede razen Het recht van God zal nu worden hersteld en bestraffing uitgevoerd in hevigheid aan hen,
die de aarde en alles erop vernietigen.        
te belonen Wie hun heil in Christus zochten krijgen daarvoor eeuwige zaligheid als loon.  
Gods tempel in de hemel Zinnebeeldig voor voor de eredienst aan God      
verscheen daar de ark van De volle heiligheid van God toont zich nu vrij tot heil van zijn volk en tot vernietiging van
het verbond die hem weerstreefden.