Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 12 verzen 1 tot 18 pagina's 344 tot 362
Dit is een nieuw visioen om te verhelderen wat zich in de wereldgeschiedenis afspeelt. Het is niet het vervolg op het
voorafgaande. De antithese tussen mensen die geloven en hen die zich verzetten geschilderd in hoofdstuk 11 wordt nu
verhelderd door de schildering van de antithese tussen God en satan.
Het kind van de vrouw bedreigd door de draak. vers 1 tot 6
een vrouw De kerk . God heeft vijandschap gezet tussen haar zaad en het zaad van de slang
Het beeld staat zowel voor de kerk van het O.T., voor Maria als moeder van  
Christus en voor de kerk van het N.T.        
bekleed met de zon Geeft grote heerlijkheid aan. De zon staat voor - vooruitgrijpend - Christus, de zon der
gerechtigheid.            
de maan onder haar voeten De nacht is voorbij, de dag is aangebroken.        
krans Teken van zege.            
twaalf sterren De twaalf stammen van Israel en de twaalf apostelen.      
en zij was zwanger Maria vertegenwoordigt het volk van het oude verbond en uit haar zal de Zaligmaker
geboren worden. Moederbelofte en verbondsbelofte aan Abraham worden waar.
schreeuwde het uit De kerk is in verdrukking.          
weeŽn en barensnood Toestand van zwakte en weerloosheid.        
grote, vuurrode draak Zeer gevaarlijk en afschuwwekkend. Zinnebeeld voor de satan.    
vuurrode Bloeddorstig, woedend, verschrikkelijk.        
zeven gekroonde hoofden Volledige macht over de koninkrijken der aarde.      
tien horens Teken van volle macht op aarde.          
derde van de sterren Zinnebeeldig voor een deel der engelen. Wel miljoenen maar lang niet allemaal. De
engelen van God zijn tweevoudig in aantal.        
te verslinden zodra ze De kerk wordt beschermd door God, dus richt satan zich op het kind. Herodes moord-
bevallen was plan, autoriteit Romeinse Rijk, verzet door O.T. kerkleiding, kruisdood.  
naar God en zijn troon Zittende aan de rechterhand van God.        
Er zou een koning geboren worden. Daarop was satan voorbereid. Conflict met kerk en wereld was voorbereid. Na onver-
mijdelijke dood zou satan deze koning dan wel onderwerpen. Het satanisch denken heeft niet kunnen voorzien dat de
overwinning kon worden bereikt juist door zelfopoffering en dat de Zoon zelfs in de hel gehoorzaam zou blijven aan de
Vader en bij het afleggen van zijn leven zijn geest in de handen van de Vader zou leggen. De uiterste krachtsinspanning
daarbij blijkt uit zijn luide roep (Lucas 23 vers 46). Opstanding en hemelvaart waren het onstuitbare gevolg van deze
cruciale zege.
vluchte naar de woestijn Vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte, maar bovenal zinnebeeldig voor het
leven van de nieuwtestamentische kerk in de wereld. Vreemdelingschap. Anders dan
O.T. kerk geen eigen gebied.          
1260 dagen De tijd van de twee getuigen in hoofdstuk 11. Het is langdurig en vraagt om volharding.
De strijd tussen Michael en de draak. vers 7 tot 9
oorlog in de hemel Greydanus denkt aan laatste poging van satan om de Overwinnaar alsnog te verslaan.
Alle duivelen stoven daarvoor naar de hemel.  
(noot PH: Het lijkt beter om het initiatief op gezag van God bij Michael te leggen. De
rechtsgrond voor de toegang tot de hemel was weggevallen, omdat Christus overwonnen
had, de schuld was gedelgd. Christus en satan samen in de hemel is ondenkbaar.)
boden tegenstand Hoewel geheel kansloos verzet satan zich toch weer tegen het gezag van God.
de grote draak werd op Zijn macht is nu beperkt tot de aarde. Er volgen vier aanduidingen:  
aarde gegooid    
slang van weleer Die Eva bedroog.  
duivel Diabolos of lasteraar, altijd kwaadsprekend en verwijdering brengend.  
satan Wederpartij, verlokt tot zonde en klaagt vervolgens aan.  
die de hele wereld misleidt Verleider.              
samen met zijn engelen Het betreft miljoenen gevallen engelen, maar het zijn er niet meer dan God toelaat.
Lofzang over de zege op de draak. vers 10 - 12
luide stem Bezielde lofzang van veel zangers zoals na een overwinning in een oorlog.  
werkelijkheid geworden Het is nu een feit.            
zijn messias Doel van hele wereldgebeuren is de heerschappij van de Christus gezonden door God.
aanklager De satan poogde altijd God tot toorn over de mens te brengen door de zonden aan te
tonen. Het doel was vernietiging door God. Hij heeft het echter afgewenteld op zichzelf
in de Zoon. De rechtsgrond van de aanklacht is daardoor vervallen.  
bloed van het Lam Reinigt van alle zonden.          
hun getuigenis Zij zijn door Gods kracht gehoorzaam en trouw gebleven in hun getuigenis van Christus.
juich hemel Grote vreugde in de hemel vanwege het verwerpen van satan als aanklager.  
wee aarde en zee De duivel komt zijn woede uitoefenen op de schepping, de gelovigen in het bijzonder.
geen tijd meer te verliezen Totale vernietiging vraagt tijd. De tijd is bovendien door God ingekort ter wille van de
uitverkorenen.            
De vervolging van de vrouw door de draak. vers 13 tot 17
twee vleugels Machtige werking van God die de kerk steeds laat ontsnappen aan satanische krachten.
de woestijn Doortocht door de Schelfzee, maar vooral vrije voortgang van het evangelie in de wereld.
een tijd, twee tijden en een Een jaar, twee jaren en een half jaar: 42 maanden of 1260 dagen. Niet letterlijk nemen.
halve tijd Het geeft een afgemeten tijdvan druk, kommer en benauwdheid in de woestijn.
buiten het bereik God schept steeds de omstandigheden die de macht van satan beteugelen.  
stroom water Oorlogen, misleidende filosofie.          
opende haar mond Er is steeds onenigeheid onder de vijanden vanChristus, waardoor ze elkaar tegen-
werken. Dit beteugelt christenvervolging door het Romeinse Rijk, door Rome in de tijd
van de reformatie, de tweede wereldoorlog. Pas de antichrist zal allen verenigen tegen
de kerk.              
rest van haar nageslacht Strijd wordt nu gevoerd tegen kleine groepen en personen om hen tot afval te brengen.
op het strand bij de zee (Noot PH: Greydanus voegt vers 18 toe aan hoofdstuk 13 en laat het slaan op Johannes
De NGB vertaalt zo, dat het slaat op de satan.)