Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 12 vers 18
Hoofdstuk 13 verzen 1 tot 18 pagina's 362 tot 386
Hoodstuk 12 gaf aan dat al wat onder de mensen gebeurt het gevolg is van een diepere geestelijke strijd tussen de kerk
en de satan. In hoofdstuk 13 wordt geschilderd met welke middelen de satan strijd voert. Er worden twee beesten ge-
toond. Het beest uit de zee bedient zich van geweld, het beest uit de aarde van de macht van het woord (noot PH: media)
en van de wetenschap (noot PH: mensgebonden denken).
Het beest uit zee. vers 1 tot 10
op het strand bij de zee Johannes gaat "in de geest" daar staan. Het is de plek voor het volgende visioen .
(noot PH: De NGB laat door haar vertaling dit vers op satan slaan)    
een beest Therion. Geen levend wezen. Een wild dier, een monster    
opkomen De beschrijving volgt zoals het tevoorschijn komt. Het kan in zee en op het land zijn
macht uitoefenen.            
tienhorens Komen het eerst te voorschijn. Teken van volle macht op aarde.    
kroon op elke horen Het betreft 10 koninkrijken, symbolisch voor alle koninkrijken: wereldmacht  
zeven koppen Alle aardse machtsmiddelen in zeven op elkaar volgende rijken, waarvan 6 benoemd
kunnen worden: Egyptische, Assyrische, Babylonische , Medisch-Perzische,
Grieks-Macedonische en het Romeinse. Het oude verbondsvolk had met al deze rijken
te maken en steeds werd de komst van de messias bedreigd.  
Het zevende is het laatste, dat van de antichrist, maar moet nog komen  
godslasterlijke namen Zij randen de eer van de Allerhoogste aan in zelfverheffing.    
Dit beest lijkt veel op de draak uit hoofdstuk 12, het is gelijksoortig maar niet identiek. Niet de koppen zijn gekroond,
maar de horens. In 12 worden de aardse machten weergegeven als instumenten van satan, maar zonder tijdsorde. In 13
wordt het heel concreet in historisch perspectief: de machten worden nu uitgeoefend in concrete menselijke rijken.
uit de zee Uit het volkerenleven (Psalm 65, Jesaja 17 vers 12, Openbaring 17 vers 15)  
panter Gluiperig, bloeddorstig, behendig, sierlijk, snel      
poten van een beer vol kracht, in staat tot klimmen          
leeuw brullend, schrikaanjagend, koninklijk, sterk        
De beelden panter, beer en leeuw worden vaker gebruikt. Hozea 13 vers 7 en 8
de draak droeg zijn kracht, Alle macht van de satan wordt aangewend en het beest wordt gebruikt ter vernietiging
heerschappij en macht over                
kop die geslacht was Greydanus denkt aan de val van het Romeinse Rijk in 476 (west) en 1453 (oost, Con-
stantinopel), maar wellicht ligt dit nog in de toekomst.      
de wond genas Dit is zo wonderlijk dat de hele wereld te hoop loop acher het beest en de draak.
aanbad de draak Keert zich af van Christus en volgt de satan, vanwege de wonderlijke macht van het
beest.              
ook het beest aanbaden zij Zij stellen het in plaats van God: wie is gelijk aan het beest? Het is almachtig!
grootspraak en godslasterin- 7 maal 6 maanden mag het beest lasteren. Symbolisch te lezen: het beest  
gen, 42 maanden lang (de goddeloze mens (6)) mag een afronding (7) aan boosheid bereiken. De periode staat
voor de gehele menselijke geschiedenis vanaf de hemelvaart tot het eind.  
lasterde Ontkennen, onwaarheid toedichten, van verkeerdheid beschuldigen, onteren  
de heiligen overwinnen De kerk zal onder de voet worden gelopen en ogenschijnlijk geheel verdwijnen.
alle landen, volken, stam en De hele mensheid. Wereldheerschappij        
taal                
alle mensen die op aarde Geen mens heeft ineigen kracht mogelijkheid van verzet, ieder zal overrompeld worden.
leven zullen aanbidden                
in het boek van het leven Allen die daarin staan zijn verzegeld en zullen staande gehouden worden.  
wie oren heeft moet horen Waarschuwing aan alle mensen.        
standvastigheid en trouw Allen die standvastig en trouw Christus blijven volgen zullen worden behouden.
Het beest uit de aarde. vers 11 tot 18
Dit beest komt op uit de aarde, van onderaf. Niet uit de hemel, maar in absolute tegenstelling daarmee. Duivels, laag,
boos en verdorven naarbedoelen, inzicht, opvattingen, begeren, en handelen. Het is de valse profetie.
uit de aarde Uit de door satan beheerste aarde. Aards gezind, vanuit de gevallen mens.  
twee horens elkaar aanvullende machten.          
net als een lam Geen overheidsmacht, geen macht van geweld, geen zwaardmacht, maar lieflijk
aandoend, lijkend op Christus, woorden van verlossing sprekend.    
sprak als een draak Innemend, betoverend, verleidelijk.        
De rol van filosofie en wetenschap zal hierbij groot zijn. Zij zullen ieder van God wegvoeren en de mens tot zelfverheffing
brengen. (Noot PH: ermoet vooral aan de menswetenschappen worden gedacht. De mens is bedoeld als ambtsdrager
van God, zijn beelddrager. Dat tekent zijn wezen. Iedere aantasting van deze afhankelijksrelatie levert een antimens op,
een dienaar van satan. Alleen uit God, door God en tot God kan de mens tot zijnbestemming komen. De psychologie,
pedagogie, anthropologie, sociologie anno 2011 zijn los van God. Dat voert de mens op dwaalwegen. Helaas wordt onder
christenen vvel angst voor natuurwetenschap gevonden, maar juist weinig voor de zogenaamde menswetenschappen.Dat
is heel merkwaardig en uiterst gevaarlijk. De natuurwetenschappen behoren eigenlijk tot de theologie, zoals
artikel 2 van de Nederlands Geloofs Belijdenis duidelijk aangeeft. Die geven juist meer zicht op Gods majesteit en
almacht en tonen de rentmeester de pracht van zijn ambt. Vele natuurwetenschappers zijn tegenwoordig ook atheist,
maar dat wordt alleen gevaarlijk wanneer men hun wereldbeeld overneemt, niet de resultaten van hun onderzoek..
Ik verwijs hierbij naar het schema in de site www.geloofenwetenschap.info Augustinus en
Calvijn waren niet benepen in hun denken over de natuur, maar zeer getuigend tegen menselijke, aardgebonden filosofie).
Voor de ogen van het eerste Ten dienste van de godlasterende staatsmacht.      
beest oefende het heel diens    
macht uit                
het dwong alle mensen te Het zal onmogelijk worden je te verzetten tegen de overheidsmacht en het algemeen
te aanbidden correct geachte gedragspatroon.          
indrukwekkende tekenen Het zullen bovennatuurlijke dingen zijn. Christus heeft hiervoor ook gewaarschuwd
(Matteus 24 vers 24). Zelfs de uitverkorenen zouden worden misleid wanneer de tijd
niet werd ingekort.            
kreeg de macht Dat wordt toegestaan door God. Vergelijk 2 Thes. 2 vers 11. God treft hen met ver-
het beeld leven in te blazen blinding.              
merkteken op rechterhand of Zinnebeeldig. Met de rechterhand werken wij, het voorhoofd duidt op het gedrag. Ons
voorhoofd doen en laten geven dus aan bij wie wij willen horen.      
niet kopen of verkopen Wie niet meedoet wordt buitengesloten, geboycot, kan niet leven.    
het getal van die naam Het gaat om een symbolisch getal zoals overal in Openbaring.    
inzicht Wij moeten geestelijk proeven waarom het gaat.      
666 6 is een getal voor de volkomenheid van de mens. Te denken is aan 6+10x6+10x10x6
10 is een getal van volkomenheid. De samenvoeging duidt op het samengaan van de
mens, de ontwikkeling van de menselijke maatschappij en de satanische macht.
(Noot PH: zelf denk ik vaak aan drievoudig 6 als tekenend voor de gevallen mens,
tegenover drievoudig 7, dus 777 als teken van Goddelijke volkomenheid).  
Hoe dit ook moet worden uitgelegd, het gaat om de uiterste krachtsinspanning van de
aan satan onderworpen mens en zijn absolute tekortschieten in zijn ambt.