Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 14 verzen 1 tot 20 pagina's 386 tot 407
Hier wordt ons opnieuw de overwinning van Christus getekend en het behoud van de verzegelden. In hoofdstuk 7 werden 
deze verzegeld. Toen moest de moeite nog komen. Nu blijken zij ondanks plagen en verdrukking ongebroken, voltallig.
Er is vreugdezang. Het ware Lam met de zeven horens heeft het valse met de twee horens verslagen. Het oordeel over 
satan en onbekeerde mensen wordt opnieuw aangekondigd.
De 144 duizend op de Sion. vers 1 tot 5
het lam stond op de Sion Op zijn koninklijk domein, in dit geval de tempelberg, de woonplaats van 
God. Dit staat zinnebeeldig voor het koningschap van Christus.  
144 duizend 12 x 12 x 1000, heilig getal voor heel Israel (de kerk van O.T. en N.T.)
Het getal is zinnebeeldig voor al de geheiligden.    
zijn naam en die van zijn Vader Namen geven in de Bijbel het wezen van de drager aan.  
geluid van geweldige watermassa's De schare die niemand kan tellen, alle verlosten zingen.  
zware donderslagen Geven de kracht van het zingen aan.      
muzikanten die op de lier spelen Dit geeft de liefelijke aard van het zingen aan.    
leek op een nieuw lied nieuw van inhoud en vorm.        
voor de troon en voor de 4 wezens en  God verleent de verlosten de eer van koorzang in zijn tegenwoordigheid en
de oudsten van al het geschapene.        
niemand kon het lied begrijpen dan de Het lied komt uit de ziel die de verdrukking ervaren heeft en verlost is.
144 duizend mensen die van de aarde    
zijn vrijgekocht              
degenen die zich niet met vrouwen  Zij hebben gewaakt tegen onheilige vermenging en geestelijke verontreiniging 
hebben afgegeven maar maagdelijk Er wordt natuurlijk niet op het huwelijk gedoeld. Het betreft immers mannen, 
zijn gebleven. vrouwen en kinderen. Allen met een gereinigd, ongerept hart, vrij van hoererij .
met antichrist en satan        
zij volgen het lam Het is de bruid van Christus die hem volgt in tijd en eeuwigheid.  
vrijgekocht Er is geen enkele verdienste, het is pure genade, afgezonderd door God in
Christus, geheiligd en verzegeld.        
eerste opbrengst Greydanus denkt aan een speciale status van zuiverheid en martelaarschap
(Noot PH: misschien herinnerend aan de eerstelingen van de oogst die voor
God waren in het O.T.)        
geen leugen Geeft zuiverheid van hart aan. Diametraal tegenover de satan, vader van de 
leugen.            
niets op hen aan te merken Zij zijn volkomen geheiligd. (Noot PH: de satan kan niets tegen hen aan-
voeren en heeft alle rechtsgrond verloren)      
De drie engelen in de hemel. vers 6 tot 12
Zij treden op als herauten van het komend oordeel. Drievuldig en op verschillende wijze. Er wordt nog opgeroepen tot 
bekering, hoewel het heil in Christus niet langer wordt genoemd.
eerste engel
eeuwig evangelie Er wordt nog steeds een heilrijke boodschap verkondigd. Laatste roepstem.
Hier het duidelijk reeds bevestigde koningschap van Christus. Wie alsnog
luistert zal worden gered.        
alle landen, alle volken, elke stam Het heil wordt nog voor ieder op aarde verkondigd.    
en taal              
luid riep hij De boodschap was voor ieder te verstaan.      
heb ontzag voor God Er wordt afgestemd op de goddeloze staat waarin de mensen verkeren.
geef hem eer In plaats van de antichrist die slechts een schepsel is.    
nu is de tijd gekomen Het is jullie laatste kans.        
aanbid hem die…. geschapen  heeft Denk aan de oorsprong van alle dingen en wend je af van leugen en bedrog.
tweede engel
gevallen, gevallen is Babylon De heraut meldt de krijgssituatie. Er is nog steeds ruimte voor bekering.
Babylon Zinnebeeldig voor het aardse machtscentrum van de antichrist.  
ontucht Niet in de eerste plaats de zedeloosheid alleen, maar het dienen van satan.
wijn heeft laten drinken Verleid tot meedoen.         
derde engel
als iemand De boodschap gaat nu naar ieder persoonlijk en is dreigend.  
het beest en zijn beeld aanbidt Zich overgeeft aan de antichrist en de satan.    
merktegen op voorhoofd of hand In zijn goddeloze levenswandel de satan volgt.    
krijgt Deze boodschap wordt twee maal gegeven.      
Er volgt een beschrijving van de gevolgen van satansdienst. Toorn van God geeft over aan de satan. Christus en zijn  
engelen zullen toekijken. Er is geen hoop op verlossing meer. Eeuwige pijn en wanhoop, dag en nacht zonder rust. Wie
bewust voor de satan kiest zal hem echt leren kennen.
standvastigheid van de heiligen Daarop komt het aan om niet meegezogen te worden.    
houden van Gods geboden Niet meegaan met de onheilige levenswandel van de hele wereld.  
trouw aan Jezus Voortdurend bewust overgeven aan zijn liefde en genade.  
Zalig die in de Heer sterven van nu aan. vers 13
Stem uit de hemel De stem heeft majesteit en gezag.(PH: Wellicht spreekt Jezus hier zelf.)
schrijf op Het betreft een specifiek ingelaste boodschap van toost ter bemoediging.
gelukkig zijn zij die vanaf nu in  De zelfde uitdrukking als in de bergrede: "gelukkig wie vanwege de gerechtig-
verbondenheid met de Heer sterven heid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel"
 (Matteus 5 vers 10).          
en de Geest beaamt Een verdere goddelijke bekrachtiging.      
zij mogen uitrusten van hun inspan- Alles wat wij op aarde doen is te zien als zaaien en zal vrucht dragen in de
nigen, want hun daden vergezellen hen   hemel. Op verzet tegen de hevigst denkbare druk volgt ook de grootste 
beloning.            
De koren- en wijnoogst van de aarde. vers 14 tot 20
Het einde van de wereld wordt hier getekend als de oogstijd. Deze wordt door God bepaald en is afgestemd op de rijpheid.
Het getal van degenen die zalig worden moet vol zijn. Ook moet het kwaad tot volle ontplooiing zijn gekomen.
Eerst wordt het koren geoogst (de kerk), daarna wordt de wijnpers getreden (oordeel over de afvalligen)
een witte wolk Rein en liefelijk.          
zat iemand die eruit zag als een mens Christus in volle rust en tegelijk actie, als zegevorst en als heer van de oogst.
gouden krans Teken van koningschap en overwinning.      
scherpe sikkel Hij brengt zijn engelen het oogstwerktuig, is voluit betrokken bij de oogst van 
zijn volgelingen.          
uit de tempel kwam een andere engel Door God gezonden ijlbode om het oogstsein te geven.   
met luide  stem Openbare lastgeving van God wordt door de engel aan de Knecht van de 
HEER overgebracht.          
laat uw sikkel komen om te oogsten De oogst wordt uitgevoerd op bevel van de Almachtige, die als enige het 
de tijd om te oogsten is gekomen tijdstip bepaalt.  
de aarde is meer dan rijp voor de oogst              
wierp ...de sikkel op aarde De engelen oogsten het koren, de gelovigen.    
uit de hemelse tempel De volle nadruk wordt gelegd op de opdrachtgever, de engel komt van 
voor de troon van God om gericht te oefenen.    
die ook zo'n scherpe sikkel had Deze engel heeft zelf de sikkel.        
bij het altaar vandaan Ter verhoring van de gebeden van de geheiligden.    
zeggenschap over het vuur Het verterende vuur van Gods toorn.      
laat je scherpe sikkel komen Nadruk op de scherpte van de oordeelssikkel. Ook hier is er een speciale
boodschapper die het startsein van God overbrengt, nu aan de oordeelsengel.
de druiven zijn rijp Het kwaad heeft volheid bereikt.        
perskuip van Gods woede Nu alle liefde en vermaan zijn weggehoond komt er volle bestraffing.
buiten de stad Buiten het aardse Jeruzalem, maar vooral zinnebeeldig ook: buiten het
hemels koninkrijk, dat niet besmet mag worden. De satanische machten 
zullen hun doel, de Godstad niet bereiken.      
wijnpers Beeld voor het oorlogsgeweld van de eindstrijd.    
grote stroom bloed…zo hoog als het Een vreselijke slachting volgt op de vermetele laatste aanval van de 
bit bij een paard antichrist.            
1600 stadie Een stadie is ongeveer 3 minuten lopen. Het zou dus ongeveer 400 km. zijn. 
Wij moeten de symbolische betekenis onderkennen. 4 x 4 x 10 x 10 Vier is 
het getal van de wereld, tien geeft volkomenheid aan. Het gaat dus om 
volledige vernieling van de wereldmacht.