Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 15 verzen 1 tot 8 pagina's 408 tot 416
De overwinnaars van het beest zingen het gezang van Mozes en het Lam. Vers 1 tot 4
In de hoofdstukken 15en 16 wordt nu opnieuw en vollediger beschreven hoe de oordelen van God zullen komen. De zeven
laatste plagen en het eind van deze wereld. Hoodstuk 15 vers 2-4 is opnieuw een vooruitgrijpend intermezzo dat ons
de later komende lofzang schildert en als het ware ook de rechtsgrond van het komende.
zeven engelen met de zeven Zeven drukt weer goddelijke volheid uit. Ook deze laatste plagen roepen op tot beke-
ring, voor de individuele mens, maar het oordeel over de hele aarde komt.  
laatste plagen Luistert men ook nu nog niet, dan is er geen genade meer.    
aan Gods woede een einde De straf in heilige afkeer van de ongerechtigheid komt ten einde, de zonde is verdwenen.
zee van glas vermengd met Vergelijk met de doorgang van de Schelfzee. Er is oordeel over hen die Gods kinderen
vuur achtervolgen. Glas geeft de heiligheid, doorzichtigheid, reinheid van Gods gericht aan,
vuur duidt op de heilige liefde voor zijn volk.        
lied van Gods dienaar Mozes De leider van het oude volk van het verbond en de eeuwige Verlosser hebben hetzelfde
en het liedvan het Lam lied onderwezen. Een vol aanbiddend loflied voor de heilige, almachtige, rechtvaardige,
trouwe God.            
Zeven engelen met zeven gouden schalen. Vers 5 tot 8
hemelse tempel, de ver- Zinnebeeld van het heilige der heiligen voor de verblijfplaats van God. Zijn heerlijkheid
bondstent open gaan toont zich nu aan ieder.          
komen naar buiten Zij komen uit de direkte tegenwoordigheid van God als priesters.    
stralende kleren van zuiver Heiligheid en heerlijkheid tooit deze priesters, zoals afgeschaduwd in de tempeldienst
linnen van het oude verbond.          
gouden band Koninklijk en schitterend.          
om hun borst Net als de priesterkoning (hoofdstuk 1) zijn zij niet omgord voor zwaar werk. Omgording
om de borst duidt op rust, waardigheid en majesteit.      
ťťn van de 4 wezens Zie hoofdstuk 4. Troongeesten die al het leven op aarde representeren.  
De troongeesten zijn betrokken bij het oordeel wat over heel de aarde en al wat daar
leeft komt vanwege de vreselijke rebellie van de merns als rentmeester.  
gouden offerschaal vol De toorn van God kent nu de uiterste zevenvoudige volte.    
Gods majesteit en kracht God treedt uit zijn heilige woonplaats om gericht te oefenen.    
vulde de tempel met rook                
niemand kon de tempel bin- Er is geen ruimte voor eredienst en voor verzoening tot dat het oordeel voltrokken is.
nengaan Daarna is de tempel van God trouwens bij de mensen.