Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 16 verzen 1 tot 21 pagina's 416 tot 432
De zeven laatste plagen.
Nu komen de zeven plagen die aan het oordelen van de levenden en de doden vooraf gaan. Matteus 24 geeft aan wat
Jezus hierover heeft gezegd. Het gaat over wat nog komen moet, zodat er alleen wat verduidelijkende opmerkingen te 
maken zijn. Er is een bepaalde overeenkomst met de zeven bazuinen (hoofdstuk 8,9 en 11 vers 15). Steeds drie 
groepen: 1 tot 4, 5 tot 6 en zeven, verschijnselen in de natuur, de mensenwereld rechtstreeks, en de oordeelsdag. De
plagen zijn echter erger. Er is ook een bepaalde overeenkomst in volgorde met de plagen van Egypte.
Er is nog wel mogelijkheid tot bekering maar minder, individueler. De toorn over de aarde kan niet meer worden afgewend.
Het is niet duidelijk of de plagen achtereenvolgens komen of (ten dele) gelijktijdig. Ze zijn ook alle zinnebeeldig en moeten
niet letterlijk worden gelezen.
luide stem uit de tempel God spreekt nu zelf.            
ga nu Het tijdstip uit het raadsbesluit is aangebroken. De engelen reageren onmiddellijk.
eerste engel
kregen zweren Zweren staat hier voor vele soorten ziekte.        
kwaadaardig en pijnlijk Het ontneem de levensvreugd en belemmert het functioneren.    
alle mensen met het teken Er is verband met de aanbidding van het beest en het ontvangen merkteken.  
van het beest                 
tweede engel
de zee werd bloed, als het  De zee wordt stroperig, er is belemmering van het verkeer te water.  
bloed van een dode                
alle wezens die in zee  Het gaat niet meer over een deel zoals bij de bazuin, maar over de hele zee.  
leefden kwamen om Geen voedsel meer uit zee en verschrikkelijke stank. Alle wezens in zee sterven.
derde engel
rivieren en waterbronnen De mens verliest zijn watervoorziening, moet bloed drinken. Symbolisch voor de 
het water werd bloed gruwzame manier waarop de mensen nu in hun levensonderhoud zullen moeten voorzien
Zie Exodus 7 vers 19 en 21 voor de betreffende plaag in Egypte    
rechtvaardig bent U omdat  Het vergieten van bloed van heiligen en profeten heeft als gevolg dat de bloeddorstigen
U op deze manier straft bloed moeten drinken. Zij begeerden het ontaarde en verfoeilijke en worden daar nu
aan overgegeven. Aan alles zal bloed kleven.      
heiligen Geheiligden die niet meedoen in tegenstelling tot de wereld.    
profeten Die blijven getuigen van het recht van God en het heil in Jezus Christus.  
het altaar antwoorden Het altaar als symbool van de dood der martelaren als offer aan God.   
betrouwbaar en rechtvaardig Wat beloofd is, gebeurt en het stelt de martelaren tevreden, Gods recht is geschied.
vierde engel
over de zon, waardoor zij de Niet een deel van de zon is betrokken (bazuin 4) maar de hele zon. Geen leven en licht
mensen kon verbranden wordt meer gegeven, maar kwelling.        
lasterden de naam van God Blijkbaar erkennen zij zijn macht, maar zij vervloeken God. Vijandschap en haat maken 
die macht heeft over deze het hen onmogelijk om tot berouw te komen. Hun hart is verhard. De Heilige Geest, die 
plagen. Ze toonden geen als enige bekering kan bewerken, heeft geen toegang.  
berouw en bewezen hem     
geen eer                
vijfde engel
de troon van het beest De antichristelijke macht die de hele wereldgeschiedenis heeft gespeeld en nu zijn
volheid en verpersoonlijking bereikt heeft in het beest.      
in duisternis gebracht Zijn rijk wordt ten val gebracht in grote ellende, verwarring, angst, zonder hoop.
beten op hun tong van pijn Al het liederlijke plezier is verdwenen, het leven is een hel, vol van benauwdheid van ziel 
en lichaam.            
lasterden de God van de  Geen bekering. Zij kunnen de macht van God niet langer ontkennen maar keren zich
hemel…en braken niet met ondanks hun nietigheid tegen hem zoals in Sodom en Gomorra  
het leven dat ze leidden                
zesde engel
de rivier de Eufraat Zie ook 9 vers 14. Zinnebeeldig voor scheiding van het rijk van God in aardse zin en het
wereldrijk van de antichrist.          
maakte de weg vrij Het rijk van de duisternis krijgt zinnebeeldig toegang tot het rijk van God op aarde, tot
het christendom en de christenvolken.        
koningen uit het oosten Machten uit Azie.            
drie onreine geesten Duivelse geesten.            
vorm van kikkers Afschuwwekkend, glibberig.          
de draak De satan.              
het beest De wereldmacht in haar laatste antichristelijke vorm.      
de valse profeet Valse religie, wijsbegeerte en wetenschap.        
demonische geesten doen Zij verleiden de mensen tot volgzaamheid en medewerking.    
tekenen                
bijeen te brengen voor de  Doel van de strijd is de getuigenis van het evangelie tot zwijgen te brengen. Dat was 
strijd op de grote dag van de gedurende de hele wereldgeschiedenis het doel van satan. Dit wordt de laatste poging 
almachtige God en het gebeurt op de tijd van God en is uitoefening van zijn gericht.  
Ik kom onverwacht Waarschuwing en belofte voor de gelovigen.        
Gelukkig is wie wakker blijft Die zijn aandacht niet heeft laten afleiden van God, zijn dienst, zijn recht, de weder-
komst van Christus. Het vraagt voorbereiding en gebed.    
zijn kleren aanhoudt Klaar voor actie, gekleed in de de Heer Jezus Christus (Rom. 13 vers 14).  
Harmagedon Zinnebeeldig. Waarschijnlijk verwijzend naar de slag bij Thaӓnach aan de wateren van 
de Megiddo, waarover Debora zong (Richteren 5 vers 19 tot 20).    
zevende engel
van de troon God spreekt zelf.            
het is voorbij Nu is het eind echt gekomen. Alles wordt vernietigd.      
Zware aardbeving Een verschrikkelijke aardbeving die de hele oppervlakte van de aarde veranderde. Alle
eilanden verdwenen en de bergen ook.        
loodzware hagel Greydanus denkt aan hagelstenen van ca 50 kg. (een talent)    
en de mensen lasterden God Geen bekering. Nog grotere verharding.