Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 17 verzen 1 tot 18 pagina's 432 tot 458
Babel geoordeeld.
De grote hoer, die op vele wateren zit.
n van de zeven engelen met de Zij waren gezonden om te vernietigen en wisten daarom heel goed waarover
offerschalen het ging.            
ik wil je laten zien Alleen door inzicht van boven kunnen wij de situatie doorzien.  
de grote hoer De antichristelijke wereldmacht en daarvan het centrum. Vol van ontrouw
en verleiding.          
vele wateren zie vers 15. Vele landen, volken en stammen. Dit geeft het historisch per-
spectief waar deze wereldmacht uit voortkomt.    
koningen op aarde De koninkrijken geven de staatkundige gebeurtenissen weer.  
de mensen die op aarde leven Het is tevens het beschavingscentrum, norm gevend voor het leven. Het
denken van de mensen wordt losgemaakt van het Woord van God.
ik raakte in vervoering en hij nam mij Johannes krijgt een zinnebeeldige woestijn te zien als teken van vloek en
mee naar de woestijn eenzaamheid.          
scharlaken rood beest vol godslaster- Dit is het beest uit hoofdstuk 13. Het komt op uit de volkerenzee van alle
like namen, met zeven koppen en tien tijden en alle plaatsen. Hier wordt dit getoond in zijn volle resultaat van zelf-
horens verheffing, goddeloosheid en zedenverwildering.    
een vrouw zitten op Zij is eigenlijk het beest zelf, opgevoerd als hoer.    
purperen en scharlaken kleren en Rijk en majestieus. De heilige kleuren van de tabernakeldienst. Pracht en
gouden sieraden, edelstenen en parels praal die tot zonde en zelfverheerlijking leiden (Jesaja 5).  
gouden beker vol gruwelen, al haar Zij biedt onreinheid aan om daarmee tot geestelijke hoererij te verleiden
liederlijke wandaden (het afwijken van God en zijn geboden).      
op haar voorhoofd Voor ieder zichtbaar.          
stond een naam Die gaf haar wezen aan.        
geheime betekenis De vrouw en haar naam tonen een mysterie, een geestelijke verborgenheid.
Babylon Niet slechts het oude Babel, maar alle centra waar in hoogmoed uitdrukkelijk
de bevelen van God worden verworpen en het schepsel wordt vereerd.
moeder van alle hoeren Oorsprong van alle mensvergoding en valse religie.    
alle gruwelijkheden ter wereld Bron van de volheid aan zonde.        
dronken van bloed Bloeddronken van het wellustig vervolgen van gelovigen, vol haat  
van de heiligen en van het bloed van De kerk van het oude en het nieuwe verbond.    
hen die van Jezus hebben getuigd              
Ik was ontzet toen ik haar zag Johannes was vol verbazing en weerzin, hij zag alle kwaad in de persoon van
deze vrouw.          
was en is niet De antichristelijke macht is reeds eerder verpersoonlijkt door een mens, in
het bijzonder door Antiochus Epiphanes.  
De tempel werd door hem aan Zeus gewijd.      
stijgt binnenkort op uit de onderaardse De antichrist die komt zal nog veel sterker beheerst worden door de satan.
diepte              
zal vernietigd worden Opnieuw een belofte vol troost.        
in het boek des levens staan De uitverkorenen. Van hen zal niemand verloren gaan. God zal de gezags-
periode van de antichrist bekorten.      
alle mensen zullen verbaasd zijn De antichrist zal hen allen meeslepen door het beest en de tekenen die het
doet.            
wijsheid en inzicht Niet om geleerdheid gaat het maar om ontvankelijkheid door voortdurend te
zoeken naar omgang met God en innig gebed.    
zeven heuvels Rome, gebouwd op zeven heuvels. Zowel het Romeinse Rijk als het pause-
lijk Rome. Maar niet Rome alleen, net zomin als alleen Babel. Dit zijn alleen
tijdelijke centra van wereldmacht.      
zeven hoofden Zeven wereldrijken, zie hoofdstuk 13      
vijf van hen zijn gekomen In hoofdstuk 13 het Egyptische tot het Grieks-Macedonsiche Rijk.
n is er nu Het Romeinse Rijk dat Johannes verbannen heeft.    
laatste moet nog komen en zal dan Greydanus legt nadruk op "blijven", zodat het juist wel een poos zou kun-
maar kort blijven nen duren. De tijd is door God bepaald en geeft ruimte aan het vol worden
van de ongerechtigheid.        
het beest dat was en niet is, is zelf de De verpersoonlijking van het beest komt terug in de antichrist.  
achtste koning              
n van de zeven Gedoeld wordt op geestelijke eenheid in verzet tegen God.  
zal vernietigd worden Hernieuwd optreden wordt onmogelijk.      
tien koningen die nu nog geen koning Zie ook Danil 2 en 7 Koninkrijken die samen de wereldmacht zullen nemen.
zijn Greydanus wil deze koninkrijken liever niet nader aanduiden, maar wijst op
groei en verandering in de wereldgeschiedenis. Pas als die tijd werkelijk
aanbreekt zullen zij te herkennen zijn.      
n uur Op een bepaald moment en voor een afgemeten tijdsduur.  
hetzelfde doel Innerlijke overeenstemming leiden tot gezamenlijk handelen.  
aan het beest De koninkrijken zullen vrijwillig en volmondig de satanische actie onder-
steunen.            
strijd met het Lam De strijd is gericht tegen Christus.      
het Lam zal hen overwinnen Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde (Matteus 18 vers 18).
toebehoren, geroepen, uitgekozen De gelovigen die trouw zijn. Zie Romeinen 8 vers 30    
de waterstromen Vele landen en volken in voortdurende beroering en zich baan brekend.
afschuw krijgen van de hoer Dit volgt niet na het voorgaande. Het licht wordt nu weer op de hoer gericht.
Goddeloze machten kunnen nooit stand houden en worden door innerlijke
onvrede verstoord. Ook de laatste wereldmacht en haar machtscentrum zal
God tegen zichzelf doen strijden.      
macht aan het beest overdragen Ook het beest wordt door God gebruikt in het gericht. Het doel van God is
bestraffing. De satan die wellust heeft in dood en vernietiging krijgt daarin
een plaats.          
de grote stad die heerst Het machtscentrum van de goddeloze wereldmacht.