5. Islam.

De islam ontkent de godheid van Christus en wil niets weten van zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Hij is slechts een profeet en Mohammed heeft de rechte leer veel completer en definitief ontvangen. De islam ontneemt ons dus onze verlosser en is daardoor duidelijk antichristelijk! De boodschap van de Bijbel wordt in de islam op wezenlijke punten op vertekende wijze weergegeven, terwijl dan doodleuk wordt gezegd dat juist de Bijbel onbetrouwbaar is. Dat is een stukje duivelse dialectiek.

Het is van belang kennis te nemen van wat de islam zegt over de val van satan. Hij weigerde te buigen voor Adam en werd daardoor ongehoorzaam aan God.
Vraag Islam
Op diverse plaatsen in de Koran wordt dit vermeld. Blijkbaar is de schepping van de mens ook door de satan herkend als de kroon op de schepping en was het voor hem onverdraagzaam dat de mens een hogere positie zou hebben dan hij zelf. Zijn streven is zich tot meester te maken van de mens en zo God wezenlijk te weerstaan. In tegenstelling tot God, die ons liefdevol lokt naar een leven van eenheid met Hem, streeft de satan naar onderwerping. Zelf kent hij geen liefde. Omdat God liefde is, kan zijn tegenstrever niet eens begrijpen wat liefde is. In de eindtijd zal dat ten volle zichtbaar worden. Net als in het paradijs wordt daarbij aan de mens een schitterende toekomst voorgeschoteld, terwijl het juist de bedoeling is hem een slaaf te doen zijn. Helaas is de Islam in verzet tegen Christus een middel om dat te bereiken. De mens wordt in de islam ook niet geschilderd als een kind van God, maar als een onderworpene. Bukken of branden!
Wij moeten daarop niet neerkijken maar bidden dat velen de echte liefde van God zullen gaan zien, hoe onbegrijpelijk die voor ons ook is. Christus komt om zichzelf volledig op te offeren tot redding van de mens en juist daarin wordt Hij de eerste nieuwe Mens die de wil van de Vader volledig volbrengt. Dit is volslagen onbevattelijk voor ons door de val bedorven denken en voelen. Hoe kan iemand die zichzelf geheel wegcijfert nu juist tot de grootste hoogte worden verheven? Voor ons is dat eigenlijk belachelijk, maar het is kenmerkend voor wat God bewerkt.

Natuurlijk is er slechts één God, Schepper van al wat is. Er blijft ook altijd maar één God al wil die zich ten slotte openbaren in talloze nieuwe Mensen, herschapen naar het beeld van Christus en tempels van de Heilige Geest. De satan wil dat niet. Blijkbaar was dit nu juist de reden voor zijn val. Kinderen van God zijn voor hem onverdraaglijk. De mens is immers gevormd uit klei (materie) en de engelen uit vuur (energie) en daarom veel belangrijker. Buigen voor de kinderen van God wil de satan niet. De strijd tussen God en satan draait dus om de mens. De satan tracht door heel de geschiedenis zelf de mens te claimen als drager van zijn eigen beeld n.l. ongehoorzaam aan God in zelfverheffing; niet liefhebbend maar hatend, geen waarheid sprekend maar leugen, geen medearbeider van God maar een weerstrever, niet bouwend maar brekend, niet vergevend maar wrekend; het goede hatend en naar het kwade strevend. Wij allen zijn geneigd die weg te gaan en kunnen daaraan alleen ontsnappen wanneer wij ons vastklampen aan Jezus Christus de zoon van God en zoon van de mensen.

Een vergelijking van de leer van de Bijbel en van de Koran is te vinden onder de knop Bijbel of Koran.

Christenen moeten de islam volledig afwijzen en niet voorstellen als een soort alternatieve dienst aan God. Christus is de enige grond voor de geboorte van de nieuwe mens. Buiten Hem is er geen zaligheid, geen nieuwe ambtsdienst, geen eeuwig leven, geen gemeenschap met God. Tegelijk moeten christenen moslims niet haten maar liefhebben en voor hen bidden of het God mocht behagen hen ook tot Christus te brengen. Wij moeten ook beseffen dat de rotte “cultuur” en ethiek van het seculiere westen voor moslims eigenlijk terecht geheel onverdraaglijk zijn. Voor hen is dat een groot struikelblok, zowel voor integratie als voor bekering tot Christus. De hele westerse wereld zien zij als “christelijk” en zijn dan dus geneigd te denken dat christendom gekenmerkt wordt door zedenverwildering, uitbuiting, leugen en geldzucht. Laten wij trachten uit te dragen wat de liefde van God, aan ons getoond in Jezus Christus, werkelijk betekent. Deze liefde gaat uit naar alle mensen, zeker ook naar moslims.