4. Magie.

Magie heeft altijd een rol gespeeld in het menselijk denken en vooral voelen. In het westen zijn er twee factoren die een magisch wereldbeeld hebben terug gedrongen.

Het christelijk geloof liet zien dat er naast het natuurlijke ook bovennatuurlijke factoren zijn in de werkelijkheid. Op grond van de Bijbel werd echter aanvaard dat de strijd tussen bovennatuurlijke krachten geen angst hoefde aan te jagen. De almachtige God had alles in de hand en de satan had geen macht over mensen die zich toe vertrouwden aan Christus. Dit is en blijft de enige wezenlijke factor tegen magie. De satan is ook voor een bepaalde periode en in bepaalde opzichten door God belemmert in het uitoefenen van zijn macht. In de eindtijd wordt hij voor korte tijd losgelaten. Persoonlijk denk ik dat wij dat nu al meemaken.

Daarnaast leverden de natuurwetenschappen steeds meer een wereldbeeld waarin alles vastgelegd leek door natuurwetten. Dat gaf zeker ook steun tegen angst voor magie. Het lichaamsgewicht van een vrouw werd niet langer geaccepteerd als een parameter voor duivelse krachten en heksenverbranding raakte in onbruik. Toch zijn de natuurwetenschappen geen werkelijke factor in het bestrijden van magie. De wetten in de natuur kunnen niet verklaren wat zich afspeelt op een bovennatuurlijk vlak. Zij wapenen ons niet tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6). (In de NGB vertaling van 2004: “de kwade geesten in de hemelsferen”)

Wanneer nu het ware evangelie van Christus wordt verworpen; zijn gehoorzaamheid, zijn liefde, zijn zelfverloochening, zijn overwinning, zijn hemelvaart en zijn wederkomst, hoe langer hoe meer als achterhaald zullen worden beschouwd, zal er zeker opnieuw veel aandacht voor magie worden ontwikkeld. Aanvankelijk zal dit op een speelse wijze worden beoefend: de zogenaamde Harry Potter cultuur. In literatuur en film wordt al steeds vaker geflirt met het bovennatuurlijke. Te vrezen valt dat in de eindtijd zich wezenlijke magische, duivelse krachten van de mens meester zullen maken. Nu al zijn er groepen die het dienen van satan als een bevrijding zien. De antichrist zal grote tekenen doen. Hij zal de mensen definitieve redding voorschotelen en alles zal hem lijken te lukken. Het zal allemaal veel spectaculairder lijken dan een mens aan een kruis. Ieder zal hem volgen en ook de uitverkorenen lopen gevaar. God zal daarom omwille van de uitverkorenen de dagen verkorten (Matteus 24 : 22) en hun gebeden zullen worden verhoord (Openb. 5 : 8).

Vrees voor verleiding is niet nodig, waakzaamheid daartegen zeker wel. Het is gelukkig zo dat christenen mogen worden getroost door b.v. gezang 451 uit het liedboek:
    Alle roem is uitgesloten,
    onverdiende zaligheen,
    heb ik van mijn God genoten,
    ‘k roem in vrije gunst alleen!
    Ja, eer ik nog was geboren,
    Eer Gods hand, die alles schiep,
    iets uit niets tot aanschijn riep,
    heeft zijn liefde mij verkoren:
    God is liefd’o englenstem,
    Mensentong, verheerlijkt Hem

Er volgen nog twee prachtige coupletten die ik hier niet citeer.