I. NATUURGEWELD.

De Bijbel vertelt ons dat er van allerlei dingen mis zullen gaan op en rond onze planeet. Het geduld van de Schepper raakt blijkbaar op en Hij houdt de natuur niet langer in toom. Laten wij ons maar eens diepgaand verbazen over de zorgzaamheid van de Schepper over onze planeet.

Wanneer vrijwel de gehele mensheid in grove ondankbaarheid zich van Hem afwendt, wordt de zegen weggenomen. Ja, de Bijbel leert ons zelfs dat God bewust plagen zal zenden. Toch is er dan nog steeds sprake van liefde. De teisteringen zijn erop gericht om alsnog mensen tot inkeer te laten komen.

Ik denk niet dat het goed is hier commentaar te geven op de profetie in de Bijbel. Goed lezen en bidden om inzicht! Er zijn diverse goede verklaringen verschenen van Daniel, EzechiŽl, Zacharia en Openbaring. Wij moeten visioenen in ieder geval niet letterlijk gaan lezen. Dat geeft al snel heel verkeerde conclusies en leidt de aandacht af van de wezenlijke gevaren. Een dominee verkondigde bij ons bijvoorbeeld eens als letterlijk te nemen waarheid dat er 33 % van de sterren op aarde zou storten (Openb. 12 : 4). Dat is echt dwaasheid. Als iemand hier meer over wil weten kan hij hoofdstuk 3 van mijn boekje ďToekomstmuziekĒ lezen. Daar staat beschreven hoe een christen naast de Schrift ook de natuurwetenschappen serieus moet nemen. Volgens de nieuw testamenticus Greydanus wordt hier helemaal niet over hemellichamen gesproken maar over de gevallen engelen. Wanneer u een uittreksel wilt lezen uit de verklaring die deze begaafde exegeet heeft geschreven van het bijbelboek Openbaring, kunt u hier klikken. Waar het vooral om gaat is de beloften van onze God vast te houden. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar is voor kinderen van God met grote zekerheid een nieuwe woonplaats.

Wordt ons beloofd dat geen enkele christen zal omkomen bij de gerichten die over de aarde en haar bewoners komen? Dat geloof ik niet. Het vasthouden aan de veiligheid van ons aardse lichaam is Ė zeker in het laatst der dagen - niet wat ons moet bezighouden. Het gevaar van geestelijke aard is veel groter en wezenlijker. Christus roept ons op daar tegen te waken (Matteus 24 : 42) en zegt ons in Matteus 10 dat er zelfs geen haar van ons hoofd valt tegen de wil van de Vader. Wij moeten bang zijn voor hem die ons naar de hel kan voeren, niet voor de lichamelijke dood, maar voor de geestelijke. De lamp moet brandende worden gehouden. Voor ieder die trouw blijft aan Christus is er de heerlijke belofte dat wie in Hem gelooft nooit zal sterven (Johannes 11 : 25). Dat stijgt ver uit boven ons aardse tentje!