Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 9 verzen 1 tot 21 pagina's 294 tot 314
Oordelen door helse kwellingen.
Bazuin 5: Gevallen engel krijgt sleutel
De zinnebeeldige sprinkhanen in dit visioen geven een duidelijke parallel met de achtste plaag voor Egypte. De
beeldvorming van dit visioen bij de vijfde bazuin is waarschijnlijk mede getekend door de profetie in JoŽl 1 - 2.
Ster uit de hemel gevallen Het gaat hier over een gevallen engel niet over een hemellichaam. Het gaat ook niet
over gewoon vallen maar over neer geworpen worden in afgrijzen.    
onderaardse diepte Zinnebeeldige afgrond waar de duivelen verblijven tot het oordeel, gebonden  
kreeg de sleutel De satan wordt ontbonden met zijn trawanten.      
rook opsteeg duisternis die het licht verdringt.          
sprinkhanen beeld van alles overweldigend verderf.        
als schorpioenen met giftige steek.            
alleen mensen die niet door Hun giftige invloed is voor ware gelovigen ongevaarlijk, zij zijn daartegen beschermd
God verzegeld waren                
niet doden, alleen pijnigen Er blijft mogelijkheid van bekering.        
vijf maanden De actieve periode van sprinkhanen, hier zinnebeeldig voor volledigheid in werking.
de dood vlucht van hen weg Er is geen ontkomen aan deze tuchtiging die tot bekering moet leiden.  
paarden toegerust voor de Er wordt dus oorlog gevoerd tegen de mensen.      
strijd                
goudkleurige krans Teken van overwinning, maar niet van goud.        
gezicht als van een mens Schrander te werk gaande.          
haar van een vrouw Verleidende.            
leeuwentanden Meedogenloos verwoestend.          
pantser van ijzer Onkwetsbaar.            
geluid als talloze wagens Het gebeurt niet stiekem maar heel openlijk en opvallend.    
staart met een angel Verraderlijk.            
Hun koning is de engel van De satan met nooit afnemende kwaaddaardigheid en lust tot kwellen. De doelstelling is
de onderaardse diepte de mens als beelddrager van God geheel te vernietigen.    
Abaddon Verderf; dat is wat de satan is, het tegenbeeld van God de Schepper.  
Apollyon Verderver: dat geeft zijn werkwijze en doelstelling aan.      
Dit gezicht geeft de valse leringen die de opnbaring van de zaligmaker Jezus Christus hebben verdonkerd. Paulus spreekt
erover in 2 Thes. 2 vers 9 tot 11. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot
machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden
Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met
verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in
onrecht, worden veroordeeld.
Het gaat vooral om de wijsgerige stelsels die de mens los maken van God. Dat neemt alle zin van het leven weg en er
blijkt nooit een doel of oplosing voor de gevallen rentmeester.
Bazuin 6: losmaking van de Vier, dus wereldwijd. Bij de Eufraat duidt op Assyrie en Babel, satanische macht.
vier engelen bij de Eufraat                
vier horens van het gouden De horens geven de sterkte van God aan. Het is het reukwerkaltaar  
altaar (Exodus 30 vers 1-3).          
maak de vier engelen los Vermoedelijk betekent dit dat de engelen daar werden vastgehouden tot het moment van
die gevangen zitten oordeel.              
gereedgehouden Hun functie was tevoren bepaald.        
juist op dit uur van deze dag, Het tijdstip is van te voren precies vastgelegd. Er gebeurt helemaal niets buiten de wil
in deze maand van dit jaar van God om.            
een derde deel van de Het is een vreselijk zwaar oordeel maar nog blijft er voor der overige tweederden moge-
mensen te doden lijkheid tot bekering. Het is Gods gericht, maar de moordenaars blijven verantwoordelijk
voor hun moordlust Er is ook een duidelijke grens gesteld.    
tienduizend maal Dit geeft de NBG vertaling 2004. Volgens Greydanus2 x 10.000 x 10.000, dus
tienduizenden tweehonderd miljoen. Het zijn er in ieder geval miljoenen. Het getal is zinnebeeldig voor
een gigantisch leger.            
bereden toepen Ruiters, In de tijd van Johannes het meest gevreesde strijdmiddel.    
borstpantsers waren vuur- Kleuren van de oorlog.          
rood, violet en zwavelgeel                
leeuwenkoppen Onbevreesd en woest. De leeuw was in het middenoosten in de tijd van Johannes zeer
gevreesd.              
uit hun mond kwamen vuur, Deze drie werken samen tot volledige verwoesting: vuur verteert, rook verduistert,
rook en zwavel zwavel verstikt..            
in hun mond en in hun staart Werkend naar alle zijden          
de staarten hadden koppen Het venijn zit aan de achterkant. Van voren geweld en verderf, van achteren verraad en
en leken slangen vergif.              
zelfgemaakte goden Alles waarop wordt vertrouwd i.p.v. of naast God. Afgoderij en zelfhandhaving. Alle
zonden tegen het eerste gebod.          
moord, toverij, ontucht en Zonden tegen de overige geboden.        
diefstal