OPENBARING
Het bijbelboek Openbaring is niet eenvoudig te begrijpen. In 1908 is het volgende boek gepubliceerd:
De Openbaring des Heeren aan Johannes.
Voor de gemeente uitgelegd.
Dr. S.Greydanus

Dit boek geeft een diepgaande analyse en is geschreven met grote liefde voor het gezag van de Bijbel als het
Woord van God. Het is echter inmiddels in spelling en stijl zodanig verouderd dat het nogal wat moeite kost het te
lezen. Ik heb daarom besloten een soort uittreksel te maken om een indruk te geven van de inhoud. Verstandig is
dit prachtige boek zelf te lezen. Niet alle hoofdstukken behoeven toelichting; vooral de visioenen.
Op een aantal punten wijkt de door mij gebruikte vertaling (NGB 2004) aanzienlijk af van die van Greydanus. Dit
vroeg soms om wat vrijheid in de weergave van zijn verklaring, maar volgens mij nooit op belangrijke punten.
1 Inleiding†††††††††††††††††††††††††††††††††††† hoofdstuk 1 vers 1 tot 8
  Hoofdstuk Verzen  
  1 1 tot 8 Inleiding.
      Drieledig opschrift en zegengroet.
      Lofverheffing door Johannes.
      Hoofdthema: de Heer komt.
      Zelfbenoeming van de Heer.
2 De eigenlijke openbaring†††††††††hoofdstuk 1 vers 9 tot 22 vers 5
  Hoofdstuk Verzen  
  1 9 tot 20 Visionaire verschijning van de Heer als priesterkoning. Opdracht aan Johannes.
  2 tot 3   Het woord van de Heer aan de 7 aziatische gemeenten.  GEEN UITTREKSEL
  4 tot 6 Citaat Profetie over de hele aardgeschiedenis. Lees wat Greydanus hierover zegt: klik "citaat"††
  4   Tekening van de troon van Gods heerschappij en gericht.
  5   Het Lam dat de heerschappij uitoefent.
  6   Zegeloop van het Evangelie. Opening van de eerste zes zegels.
  7   Bewaring van de vrijgekochten. De 144 duizend.
  8   Oordelen ter bestraffing door natuurlijke processen.
  9   Oordelen ter bestraffing door helse kwellingen.
  10   Oordelen ter bestraffing door hemelse machten.
  11   Relaties tussen kerk en wereld.
  12   Strijd tussen kerk en wereld geschilderd als strijd tussen Christus en satan.
  13   Wereldmacht, wetenschap en valse religie staan satan ten dienste.
  14   De Heer is overwinnaar in de strijd.
  15   De overwinning van de Heer zet zich door in de zeven laatste plagen en wordt voleindigd.
  16   De zeven laatste plagen.
  17   Babel geoordeeld.
  18   De val van Babylon.
  19 1 tot 8 Lofprijzing in de hemel over de val van Babylon: Halleluja.
    9 tot 10 Gelukkig zijn de bruiloftsgangers, aanbidt alleen God. Getuigenis van Jezus is profetie.
    11 tot 21 De Heer met zijn heirscharen verslaat het beest en de profeet en werpt hen in het vuur.
  20 1 tot 6 De satan wordt gebonden voor een bepaalde tijd.
    7 tot 10 Satan wordt ontbonden, eindstrijd tegen christenen. De Heer werpt de satan in het vuur.
    11 tot 15 Laatste oordeel.
  21 1 tot 8 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
  21 9 tot 27 Het nieuw Jeruzalem
  tot 22 1 tot 5  
3 Slotwoorden††††††††††††††††††††††††††††† hoofdstuk 22 vers 6 tot 21
  Hoofdstuk Verzen  
  22 6 De openbaring is betrouwbaar, het zijn woorden van God.
    7 tot 14 De Heer komt met haast, gelukkig die de profetie vasthoudt.
    15 Buiten is de plaats voor hen die vasthouden aan zonde en leugen.
    16 Jezus zelf bekrachtigt het getuigenis nadrukkelijk.
    17 De Geest en de bruid nodigen tot het levende water.
    18 tot 19 Straf voor wie de profetie verandert.
    20 Jezus belooft dat Hij spoedig komt. Johannes roept om zijn komst.
    21 Zegengroet van de apostel.