Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 1 verzen 9 tot 20 pagina's 67 tot 101
Visionaire verschijning van de Heer als priesterkoning.
De Heer openbaart zich in Openbaring door verschijning, door woord en door daad. Dit deel geeft de verschijning.
Patmos Patmos was volgens Plinius een verbanningsplaats van het romeinse rijk.  
"Ôk hoorde een luide stem" Het Woord gaat aan verschijning vooraf en bereidtvoor op overweldigende heerlijkheid
bazuin werd gebruikt voor signalen, bekendmakingen met name in de oorlog  
Johannes krijgt voor het eigenlijke visioen begint te horen wie tegen hem spreekt en wat zijn opdracht is.
in een boek De Openbaring is ťťn geheel, de gehele boodschap geldt voor alle gelovigen  
zeven kandelaren De zeven gemeenten van de Mensenzoon. Verschillen met kandelaar in tabernakel. De
gemeenten hebben zelfstandigheid, verbonden door de hand van Christus (1).  
in het midden (daartussen) De kandelaren vormden blijkbaar een cirkel met Christus als middelpunt (2).  
Geen scheiding meer tussen Israel en de volken, openheid naar alle zijden  
De zeven gemeenten staan zinnebeeldig voor de hele kerk van het N.T.  
De mensenzoon vertoont door hen Middelaarsglorie      
kandelaren Er moet licht stralen. Kandelaar draagt licht, heft het op. God is licht.  
gouden kostbaar, onvergankelijk, heerlijk, schitterend.      
Jezus had in zijn aardse leven gestalte nog luister. Ook de kerk in de aardse werkelijkheid mist aanzien en
smetteloosheid. De voorstelling van de gouden kandelaren moedigt ook aan alle onreinheid weg te doen.
Johannes ziet een zinnebeeldige verschijning bedoeld om door ons geestelijk te worden vertolkt. Jezus is hier
mensenzoon, middelaar, Christus. Elders in Openbaring zinnebeeldig als "lam" of zittende te paard. Het gaat steeds om
symbolen die een geestelijke werkelijkheid aangeven, niet een stoffelijke. Lichamelijk zit Christus aan de rechterhand van
de Vader.
De Heer in dit zinnebeeld staat of wandelt (zie hoofdstuk 2 vers 1), is klaar voor actie. Er is niet de rust van het zitten aan
de rechterhand van de Vader. Maar er is ook geen inspanning, het kleed hangt af tot de voeten, is niet opgeschord, er
wacht geen zware arbeid.
gouden gordel Aӓron had een hemelsblauwe, purperen en scharlaken gordel. De Heer is niet alleen
hogepriester maar ook koning: priesterkoning geprofeteerd in Zacharia 6 vers 13
De vermaning in de brieven aan de gemeenten tonen ook het ambt van de profeet.
omgord aan de borst Meestal waren de lendenen omgord. Het spreekt van kalmte, rust. Waardigheid.
wit als witte wol Reinheid en heiligheid maar ook eeuwigheid.      
ogen als vlammend vuur Alles doorschouwend, reinigend en vernietigend alles wat duister is.  
voeten als blinkend koper, Christus loopt door de geschiedenis, maar blijft onbesmet en vertreedt en verbrandt al
gloeiend wat onrein is.            
stem als geweldige Machtig indrukwekkend, gezien Daniel 10 vers 6 en Openbaring 14 vers 2 en 19 vers 6
watermassa's gelijk aan een grote mensenmenigte. Wellicht het spreken van de gelovigen over heel
de aarde in heel de geschiedenis.        
Zeven sterren Voorgangers (engelen) van de gemeenten die de ambtelijke roeping hebben te zorgen
dat de gemeenten licht geven.          
in zijn rechterhand Krachtig beschermd en op een ereplaats.        
tweesnijdend zwaard Zwaard als teken van macht en bevoegdheid, niet alleen verdediging maar ook aanval.
uit zijn mond Het zwaard is zinnebeeld voor het Woord dat absolute macht heeft.  
de felle zon Alles onthullend, geen spoor van leugen, verlichtend, leven gevend.  
Het totale beeld schildert Christus in volle eenheid en gemeenschap met zijn gemeenten d.w.z. met geheel zijn kerk.
God zal alles zijn in allen. Het beeld geeft echter nog niet de volle heerlijkheid van God, waarvoor engelen hun gezicht
bedekken (Jesaja 6 vers 2) Het gaat nog om heerlijkheid van de mensenzoon binnen de perken van het mens zijn.
als dood voor zijn voeten Johannes, die de lievelingsapostel van Jezus was en ook bij de verheerlijking op de berg
was geweest (Matteus 17 vers 1 tot 9), kan de aanblik toch niet verdragen. Vergelijk de
visioenen van Jesaja (6 vers 5) en DaniŽl (10 vers 5). Johannes viel voorover in
gebedshouding, hij werd niet terguggeworpen zoals de soldaten Joh. 18 vers 6).
rechterhand op mij Johannes ontvangt genade en vrede en kracht van de Heilige Geest.  
der eerste en de laatste Christus is de eerstgeborene van heel de schepping en in hem is alles geschapen en
blijft al het geschapene eeuwig geregeerd in liefde of straf (Colos.1). Christus kan zich
alleen zo aanduiden omdat Hij voluit God is.      
die leeft, dood was, levend Christus is de levende God en geeft leven. Hij ging echtten volle doodals mens door
tot in eeuwigheid de zonde die op hem gestapeld was, door de toorn van God. Hij legde het leven vrijwillig
af en hernam het ook weer. Hij overwon de dood en liet in de dood de zonde sterven.
Nu leeft Hij voor eeuwig als God en mens en zal de gelovigen doen leven ook al zijn
ze gestorven (Johannes 11 : 25 - 26).        
sleutels van de dood en het Doordat Christus de dood heeft overwonnen kan hij de buit wegnemen; de doden. Hij
dodenrijk heeft de sleutels (beschikkingsrecht) over de dood en het dodenrijk (Hades).  
Schrijf daarom op De opdracht om te boekstaven uit vers 11 wordt herhaald nu de autoriteit van de
opdrachtgever volstrekt duidelijk is. Voor lezers is hier ook volstrekte opdracht tot
ernstig kennis nemen.          
wat je gezien hebt Dat zal de hele kerk van alle eeuwen de ernst doen beseffen van de profetie.  
wat er nu is De situatie van de kerk in de hoofdstukken 2 en 3.      
wat hierna zal gebeuren De profetie over de afwikkeling van de toekomstplannen van de Heer.