Schepping

De Bijbel vertelt ons dat alles wat bestaat gemaakt is door God. Daarvoor bestaat geen bewijs. Dat kun je geloven of juist niet. Atheisten denken dat alles door stom toeval is ontstaan en dat het ook allemaal geen enkele bedoeling heeft. De hele kosmos en ook het eigen leven zijn dan dus zinloos. Het unieke van de mens is echter juist dat die bedoeld was als tussenschakel tussen Geest en stof. Na de zondeval zoekt ieder radeloos naar de onontbeerlijke inspiratie door de Geest, de gemeenschap met God. Atheisme is ook een godsdienst; de mens zelf is zijn eigen god. Dat lost echt je problemen niet op, het veroordeelt je tot eindeloze eenzaamheid en het geeft je ook geen toekomst.

De vraag is wat jij nu doet. Wil je geloven wat de volgende bijbeldelen over jou zeggen?

Genesis 1 vers 26 tot 27:
"God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen."

Psalm 139 vers 13 tot 16:
"U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet n."

Johannes 1 vers 1-5:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Met "het Woord" wordt geduid op Jezus Christus.
In het volgende bijbelgedeelte wordt nog meer gezegd over de relatie tussen al het geschapene en Jezus Christus:

Kolossenzen 1 vers 12 tot 20:
"Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
         Beeld van God, de onzichtbare,is hij,
         eerstgeborene van heel de schepping:
         in hem is alles geschapen,
         alles in de hemel en op de aarde,
         het zichtbare en het onzichtbare,
         vorsten en heersers, machten en krachten,
         alles is door hem en voor hem geschapen.
         Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem.
         Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
         Oorsprong is hij,
         eerstgeborene van de doden,
         om in alles de eerste te zijn:
         in hem heeft heel de volheid willen wonen
         en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
         alles op aarde en alles in de hemel,
         door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis."

Als je bij Christus wilt horen en gehoorzaam wilt worden aan wat God altijd al van je wilde is er voor jou volop toekomst:

2 Timoteus 2 vers 11 tot 12:
"Deze boodschap is betrouwbaar:
         Als wij met hem gestorven zijn,
         zullen we ook met hem leven;
         als wij volharden,
         zullen we ook met hem heersen;
         als we hem verloochenen,
         zal hij ons ook verloochenen;"

Je moet nu zelf maar kiezen of je ook een vernieuwde rentmeester wilt worden, herschapen naar het beeld van de Zoon, of dat je daar helemaal geen behoefte aan hebt. God heeft ons geschapen omdat hij ons zinvolle dingen wilde laten doen. Wij zijn niet op deze aarde door toeval of per vergissing. Onze taken na de wederkomst van Christus zijn evenwel alleen beschikbaar en mogelijk wanneer wij eerst onze opdrachtgever serieus gaan nemen.

Intussen zijn er ook veel misverstanden over het begrip "schepping". Het betekent helemaal niet dat je nu alle natuurwetenschappen overboord moet gooien. Het geeft wel de grotere context aan waarin de studie van de stof moet worden ingebed. Meer hierover vind je onder "toekomstmuziek".

Niemand kan je dwingen om te gaan geloven. Wanneer je dat echter wilt kun je alle hulp krijgen die daarbij zinvol is. Lees gewoon nog even verder of neem contact op.