Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 22 verzen 6 tot 21 pagina's 525 tot 556
Slotwoorden.
De apocalyps is klaar. Wat nu volgt is een verdere bezegeling en bekrachtiging.
wat hier gezegd is, is betrouwbaar De engel geeft in opdracht van God nogmaals een plechtige verklaring af.
en waar              
De Heer, die de profeten bezielt Het zijn woorden gesproken door God, geinspireerd door de Heilige Geest.
De hele schrift is zo tot stand gekomen.      
heeft zijn engel gezonden Johannes krijgt heel speciaal de boodschap nog eens ten volle uitgelegd.
aan zijn dienaren Niet alleen aan Johannes. Het profetische Woord moet worden doorgegeven.
Ik kom spoedig Christus komt er aan, Hij nadert al. Het wordt in 22 drie maal herhaald. Wij
moeten daar goed van doordrongen zijn.      
gelukkig is wie Christus spreekt zalig. Vergelijk Matteus 5      
zich houdt aan de profetie In hart en leven, denken en doen.      
Ik, Johannes was het Johannes stelt zich nu ook zelf garant voor betouwbaarheid en waarheid. Hij
heeft het echt gehoord en gezien.      
om hem te aanbidden Net als in 19 gaat Johannes in de fout en wordt door de engel vermaand.
Dat troost ons: zelfs deze apostel valt bij herhaling in zonde.  
houd de profetie niet geheim Ieder moet het weten.        
zal nog meer onheil aanrichten Er is sprake van halstarrige verharding, alleen echte bekering kan redden
zal nog meer goed doen Goed kun je alleen doen door de Geest van God. Luister je naar God, dan
zul je voortgaan het goede na te jagen. Greydanus gebruikt hier de aanvoe-
gende wijs: "dat hij nog de rechtvaardigheid doe"    
zal nog heiliger worden De vertaling van het NBG 2004 lijkt erg vreemd. Greydanus vertaalt : "dat hij
nog geheiligd worde" Op aarde is niemand echt heilig, wel geheiligd, maar
altijd nog zondig, maar door het bloed van Christus worden wij geheiligd.
de alfa en de omega Bron en doel. Zie 21 vers 6.        
die hun kleren wassen Die steeds vergeving vragen voor hun zonden en er tegen strijden.  
Ik, Jezus heb mijnengel gezonden Ernstige waarschuwing dat Christus zelf tot de gemeente spreekt.
telg van David Jezus als echt mens.        
de blinkende morgenster Christus als Zoon van God.        
De Geest en de bruid De gemeente roept door de inspiratie van de Heilige Geest.  
Laat wie luistert zeggen: "Kom" Oproep tot bekering.          
wie dorst heeft Wie smacht naar herstel van de band tussen schepsel en God.  
laat wie dat wil vrij drinken Het is uit vrije genade. God heeft geen behagen in de dood van de zondaar.
als iemand er iets aan toevoegt Menselijke eisen, geboden, denksystemen, voorwaarden.  
als iemand iets afneemt Ontkenning, verwerping, belachelijk maken, negeren.    
In Deuteronom. 4 worden vrijwel dezelfde woorden gebruikt om de kracht van de wet van God aan te geven.
die van deze dingen getuigd Christus zelf.          
Ja, ik kom spoedig Voor de derde keer wordt dit ons toegezegd. Het is een drievoudige, heilige,
goddelijke eed, die nog extra kracht krijgt door het goddelijke "Ja".
Amen. Kom, Heer Jezus Gelovig antwoord en smachtende roep van Johannes en ons allen.
De genade van onze Heer Jezus Zegengroet van Johannes aan de gemeenten in Klein Azie en aan allen die
zij met u allen de woorden van de profetie vanharte aannemen.