C. MENS VAN DE WETTELOOSHEID.

Het is goed om na te denken over wat wetteloosheid is. Wanneer wij het scheppingsobject “mens” zien zoals het was bedoeld, namelijk in volle relatie met de Schepper, is het niet al te moeilijk om daar iets over te zeggen. Wetteloos is wat in gaat tegen de liefde van God. God is liefde en liefde is het hoofdthema van Gods wet. Door de val zijn wij geblokkeerd in onze wederliefde tot God, tot de naaste en heel het geschapene. Afgesneden van de levensbron zijn wij geïsoleerde, zichzelf handhavende, pseudomensen geworden. Alleen in Christus kunnen wij weer verbonden worden met God.
De mens van de wetteloosheid zal de wil van God weerstaan in alle opzichten. Hij is dus de tegenpool van Jezus Christus die in alle opzichten de wil van de Vader volbracht heeft. Om te beginnen zal het schijnen dat deze mens pas echt volwassen geworden is. Hij zal van alles blijken te kunnen en heeft werkelijk geen behoefte aan God. Zijn normen lijken volkomen logisch uit menselijke filosofie voort te vloeien. Hij lijkt zelfstandig, onafhankelijk, in staat tot het eindelijk brengen van een paradijs op aarde. Spoedig zal echter blijken dat zijn werkelijke inspiratie niet uit hem zelf komt. De mens kan per definitie niet “los” bestaan. Wil hij niet het beeld van God tonen, dan zal hij beelddrager van satan zijn. Wordt de band met God geheel los gelaten dan zal blijken dat de satan zijn buit heeft binnengehaald. Afgesneden van de bron van alle goed valt dan de mens ten prooi aan alle kwaad. In de volgende fase zal deze mens dus tot de meest verschrikkelijke wandaden worden gebracht door de kwade geest die hem volkomen in zijn greep heeft. De antichrist is natuurlijk ook een antimens. Hij is volgroeid in het kwaad. Willen wij beslist niet het beeld van God tonen, dan zijn wij gedoemd daarvan het tegengestelde te worden. Deze mens zal dus in alles de wil van God weerstaan. Haat in plaats van liefde, zelfhandhaving in plaats van zelfverloochening, leugen in plaats van waarheid, vernietiging in plaats van schepping, verdrukking in plaats van bevrijding. Het kwaad zal vol worden alvorens de herschepping komt. Hoe vreselijk is dat! Heer Jezus Christus kom alstublieft spoedig!

Wanneer de verzoening, bewerkt door de Godmens Jezus Christus, wordt weggenomen, zou het eeuwige plan van God zichzelf van kinderen te voorzien falen. Dat is wat satan nastreeft. Al in het paradijs heeft hij ons gekidnapt en nu is zijn streven te voorkomen dat wij door Christus worden gered. Ontkenning van de Godheid van Christus, van de verzoening door zijn bloed, van zijn opstanding, hemelvaart en wederkomst zijn daarbij de belangrijke elementen. Deze punten zijn actueel in de strijd van christenen met mensgebonden filosofie en valse godsdienst. Atheïsten verwerpen al deze feiten, maar ook in de vrijzinnige theologie anno 2011 worden ze alle bestreden. Moslims bestrijden de eerste drie en aanvaarden de hemelvaart en wederkomst slechts in een sterk vertekende versie. Velen die zich christen noemen ontkennen deze heilsfeiten ook en stellen een vage, humanistische, cultureel aanvaardbare, postmoderne, politiek correcte mensvisie daarvoor in de plaats. De waardigheid van de mens is in feite het object van aanbidding. Deze mens heeft geen behoefte een zoon van God te worden en ontkent de godmens Jezus Christus.

De Bijbel spreekt echter bijzonder duidelijke taal:

Psalm 2 : 7 Het besluit van de HEER wil ik bekend maken. Hij sprak tot mij: “jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt”

Psalm 89 : 28 – 30
Ik maak hem tot mijn eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde
Mijn liefde zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.
Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand,
zijn troon zolang de hemel duurt

Jesaja 53 : 5 – 7
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
En deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open

Matteus 3 : 17 En uit de hemel klonk een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde”.

Matteus 16 : 16 – 17 “U bent de Messias, de Zoon van de levende God”, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona , want dat is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel…

1 Joh. 2 : 22 Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet.

1 Joh. 4 : 2- 3 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt komt niet van God: dat is de geest van de antichrist

2 Joh. 1 : 7 Er zijn veel dwaalleraars in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist

Joh. 1 : 1 - 5 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Joh. 1 : 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Kol. 1 : 15 – 20 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

De hele Bijbel spreekt duidelijke taal. In Jezus Christus schept God de mens en verwerft zichzelf kinderen. Zijn kracht wordt – in de ogen van de gevallen mens – in zwakheid volbracht.