Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 6 verzen 1 tot 17 pagina's 223 tot 254
Zegeloop van het evangelie.
Het Lam opent de eerste zes zegels en voert het daarin geschreven raadsbesluit uit.
Deze zes zegels omhullen het openen van het zevende zegel, waarin de eigenlijke testamentaire beschikking staat.
De eerste vier zegels horen nog weer nauwer bij elkaar, maar de zes samen geven in grote lijnen de gehele geschiedenis
weer. Het zevende geeft tendele dezelfde gebeurtenissen aan, maar steeds uit een ander gezichtspunt. Het is dus niet
zo dat het zevende in de tijd pas volgt na de eerste zes. Ook de eerste zes moeten niet gezien worden als exakte
chronologische geschiedschrijving. Er is wel een bepaalde tijdsvolgorde in grote lijnen, maar het doel van Apocalyps is
niet exakte geschiedschrijvende voorspelling. De zes eerste zegels vormen bij wijze van spreken het etui dat het zevende
omhult, waarin dan de kostbare erfenis wordt gevonden. Eerst komt de schede, dan het glinsterende zwaard
Door de werking van wat in de eerste zes beschreven is breekt de eeuwigheidsstaat aan. In het zevende wordt nog vaak
teruggegrepen op sitaties uit het voorgaande.
De eerste vier zegels horen nog weer nauwer bij elkaar, zoals blijkt uit het optreden van de vier wezens en zij worden
gekenmerkt door een ruiter te paard. Het vijfde en zesde geven aparte openbaring.
toen zag ik Er is direkte aansluiting op de lofzang in hoofdstuk 5.      
n van de wezens Troongeesten die het volle geschapen leven representeren. Blijkbaar een  
eenheid van Cherubijnen (Ezech. 1 vers 10, 10 vers 12 tot 13) en Serafijnen  
(Jesaja 2 vers 2 tot 3).          
kom Johannes wordt met kracht geattendeerd op het komende visioen: ATTENTIE. Hij moet
geestelijk voorbereid zijn om het teken te kunnen zien.      
donderslag Wat komt is van overweldigende betekenis, roept alle schepselen op tot opmerkzaam
toezien, het moet in het hele heelal gehoord worden.      
1. wit paard Strijdros (Job 39).            
wit Rein, heilig, overwinnend, lijkend op het paard van de Romeinse overwinnaar.  
met een ruiter Representeert allen die de goede strijd voeren in naam van Christus.  
boog Zinnebeeldig voor nog enigszins afstandelijk oorlog voeren. Later komt het zwaard
Zegeloop van het evangelie door de ganse wereld. Werking door Geest en Woord, nog
enigszins uit de verte. Christus laat zijn pijlen vliegen om harten te treffen ter verlossing,
Hij vernietigt nog niet. De zegenrijke vrucht van de evangelieverkondiging treedt nog op
de voorgrond.            
zegekrans Teken van overwinning, die van tevoren zo vast staat dat het ereteken reeds gegeven is.
Christus heeft de wereld al overwonnen (Joh.11 vers 9), gelovigen reeds meer dan
overwinnaars. De vrouw zal de kop van de slang verbrijzelen (Genesis 3 vers 15).
De loop van het evangelie is een zegetocht.        
overwinnaar de overwinning Derde, versterkende, profetie van overwinning na het witte paard en de zegenkrans. De
tegemoet volgende drie zegels worden hierdoor bepaald. De plagen die volgen zijn middelen ter
overwinning.            
2. vuurrood paard Er komt bloedvergieten, oorlog. De vrede wordt verdreven. Er komt een groot zwaard
Opnieuw drie manieren om aan te geven wat gaat gebeuren.    
elkaar zou afslachten Moordpartij op grote schaal, op de manier waarop dieren worden geslacht. Het zal
onmenselijk, dierlijk, weerzinwekkend toegaan. In samenhang met het eerste zegel gaat
het vooral om strijd tegen het evangelie in de hele wereldgeschiedenis, toegespitst in de
eindttijd. Vijandschap is door God gezet tussen satan en de vrouw. Het is het zondige
hart van mensen dat deze oorlog zoekt.        
3. zwart paard Honger.              
weegschaal in zijn hand Kleine weegschaal voor afwegen van kleine porties.      
te midden van de vier wezens Het gaat nu om een plaag uit de natuur.        
dagloon voor portie tarwe Hard werken levert slechts voedsel voor 1 persoon, niet voor een gezin en er is zeker
geen financiele ruimte voor andere dingen dan voedsel.      
gerst Paardenvoer en voor het brouwen van bier. Daarvoor zal het niet meer gebruikt worden.
wijn en olie ongemoeid Deze dingen blijven beschikbaar voor de rijken. De armen tracht God door honger te
bewegen zich tot hem te wenden.        
4. vaalgeel paard Kleur duidt al op sterven, vergaan.        
ruiter heette Dood Bij de al bestaande plagen komt vergaande vernietiging van leven door ziekten en vanuit
de dierenwereld. Zo afschuwelijk dat Dood en Dodenrijk hier als personen worden
opgevoerd.            
De vier plagen samen, afgekondigd door de vier wezens, duiden de volheid aan van wat in de geschapen aardse werke-
lijkheid fout gaat. Zonder zegen van God is er geen leven. God probeert mensen nog steeds tot zich te doen terugkeren.
De straffen die Hij zendt zijn nog steeds gericht op het behoud van de mensen.
In Zacharia wordt ons getekend hoe vier verschillend gekleurde paarden met ruiters de aarde doorkruisen in opdracht
van God.(1 vers 8 tot 11). Ook worden ons paardenspannen getoond met wagens daar achter. Zij stellen de vier winden
van de aarde voor, de wereldgeesten (6 vers 1 tot 7) De wezens in Openbaring en de wereldgeesten uit Zacharia zijn
dezelfde. In Zacharia hebben zij geen gerichtsfunctie, daarvoor is het nog geen tijd. In Openbaring worden zij wel
betrokken bij het gericht, maar toch wordt nog steeds behoud geboden aan mensen die willen luisteren.
5. zielen aan altaarvoet Het altaar is hier brandofferaltaar. Zij die geslacht zijn worden als slachtoffers. Het bloed
van slachtoffers werd uitgegoten aan de voet van het altaar en daarmee hun ziel.
riepen luid Het gaat om heel veel mensen.          
wreken Het gaat niet om persoonlijke wraakzucht maar om totale overgave aan en meewerken
aan het raadsbesluit van God. Zij roepen om triomf van Christus en straf over zijn tegen-
standers.              
Dit is een geheel nieuwe fase. De wereldwezens zijn in de voorgaande zegels vervuld van liefde en ijver voor God, maar
hebben in tegenstelling tot de rentmeester geen begrip van wat het zou betekenen als het kwaad niet zou worden gestraft.
De val en daarop volgende verlossing hebben de gelovige echter inzicht gebracht in goed en kwaad. Nu kiezen de
verlosten partij tegen het kwaad in eindelijke gehoorzaamheid aan en liefde voor God. Zij roepen om bestraffing van het
kwaad tot eer van God.
witte klederen Kleed van reinheid en onschuld.          
korte tijd geduld Het wachten is op de overige verlosten. Vergelijk Matteus 13 vers 24 tot 30.  
6. zware aardbeving etc. De tijd van het eindgericht is gekomen. Aarde en hemellichamen komen in beroering en .
geven geen licht meer. De aarde raakt bevend van haar plaats (Jesaja 13 vers 13)
De aarde wordt prijsgegeven aan het vuur (2 Petrus 3 vers 7).  
Er is geen ontkomen meer.          
wie kan die doorstaan Hierop volgt nu in hoofdstuk 7 het antwoord.      
Pas daarna wordt door het Lam het zevende zegel verbroken: hoofdstuk 8.