Zondeval

De Bijbel vertelt ons dat God de mens zo gemaakt had dat hij alles kon doen dat van hem mocht worden verwacht. Toen God vervolgens zijn instructies gaf aan Adam en Eva hebben zij toch voor de satan gekozen.

De mens, die de kroon was op de schepping, wilde wel graag ook het kwaad kennen. Hij verloor daardoor het intieme contact met zijn schepper en was voortaan een willige prooi voor de duivel. Ongeschikt als rentmeester, niet meer geleid door de Geest van God.

Wij kunnen dagelijks de gevolgen zien. Een verbroken relatie met God geeft ook verbroken relaties met de medemens en met de hele schepping: haat in plaats van liefde, leugen in plaats van waarheid, uitbuiting in plaats van rentmeesterschap. De bijbel zegt daar onder andere het volgende over:

Romeinen 3 vers 10 tot 12:
         "Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
         er is geen mens verstandig,
         er is geen mens die God zoekt
         Allen hebben ze zich afgewend,
         heel de mensheid is verdorven.
         Er is geen mens die nog het goede doet,
         er is er zelfs niet één."

Je zou zeggen; dat wordt niks meer. God haat het kwade en zal al deze mensen verdelgen en nieuwe scheppen. Dat is eigenlijk ook precies wat God nu aan het doen is. Toen Adam faalde stuurde God zijn Zoon om ons te laten zien hoe het wel moet. Wanneer wij van Christus willen zijn en, uit kracht van zijn opstanding, gaan beginnen wel naar Vader te luisteren, dan is er toch nog toekomst voor ons. Wij worden dan opnieuw geschapen naar het voorbeeld van Christus. Wanneer wij Christus evenwel verwerpen blijven wij in de macht van de duivel en hij kent geen genade.

2 Korintiërs 5 vers 17a;
"Daarom is ook iemand die één is met Christus, een nieuwe schepping"

In beginsel gebeurt dat al tijdens ons leven op deze aarde, definitief na de wederkomst van Christus. Wij moeten echter niet zo maar aannemen dat wij één zijn met Christus. Dat vraagt om dagelijkse bekering.

Matteus 7 vers 21
"Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader".

Dat moet je niet bang maken. Het gaat er niet om exakt de wil van God in alle dingen te kennen en te volbrengen. Dat kan geen sterveling. Het gaat om de vurige intentie om dat wel na te streven en om voortdurend beroep op Jezus Christus die dat wel kon en ook gedaan heeft. Je zult dan bij de wederkeer van Christus opnieuw worden geschapen naar zijn beeld.

Deze nieuwe mensen zullen inderdaad inmiddels het kwaad kennen, maar zijn het gaan haten en afwijzen. Dat heeft Christus voor ons bewerkstelligd en hij vraagt de Vader ons als kinderen te adopteren. De Vader zal de Zoon niets willen weigeren, de Zoon zal de Vader niets vragen wat niet al toegezegd is.